Krav på information

På den här sidan finner du information om vilken information behöriga myndigheter behöver tillhandahålla för att uppfylla SDG-förordningen.

Webbplatsen youreurope.eu ska ge tillgång till information om

 • rättigheter, skyldigheter och regler enligt bilaga I
 • både digitala och icke digitala förfaranden som avser rättigheter, skyldigheter och regler som omfattas av bilaga I
 • förfaranden som omfattas av bilaga II
 • hjälp- och problemlösningstjänster enligt bilaga III.

Det är upp till EU-kommissionen att se till att information om EU-rätt finns på webbplatsen Youreurope.eu.

Informationen om EU-rätten ska kompletteras med nationella regler som länkas till från Youreurope.eu. För svenska lagar och regler är det de svenska behöriga myndigheterna som ska se till att information tillhandahålls och att länkarna fungerar.

För informationen gäller att

 • den uppfyller kvalitetskraven (här ingår även information om befintliga förfaranden)
 • den ska vara på engelska,
 • Your Europe logotypen läggs in på varje berörd sida
 • användarstatistik samlas in på alla sidor som berörs av förordningen,
 • möjlighet till användaråterkoppling finns på alla sidor som berörs av förordningen, samt
 • berörda sidor är taggade med metadata och länkar upplagda i dashborden.

Krav på hjälp- och problemlösningstjänster

Vilken information ska tillhandahållas?

SDG-förordningen ställer krav på att tillhandahålla information om rättigheter, skyldigheter och regler, vilka dessa är framgår av bilaga I.

Informationsområdena i Bilaga I är uppdelat i information till privatpersoner och information till företag.

Bilaga I

För privatpersoner

För företag

A. Resor inom unionen

J. Starta, driva och avveckla ett företag

B. Arbete och pension inom unionen

K. Personal

C. Fordon i unionen

L. Skatter

D. Bosättning i en annan medlemsstat

M. Varor

E. Utbildning eller praktik i en annan medlemsstat

N. Tjänster

F. Hälso- och sjukvård

O. Finansiera ett företag

G. Gränsöverskridande rättigheter, skyldigheter och regler för medborgare och familjer

P. Offentlig upphandling

H. Konsumenträttigheter

Q. ArbetsmiljöI. Skydd av personuppgifter


I. Skydd av personavgifter


Exempel - Ansöka om pension

Exempel på information om rättigheter, skyldigheter och regler enligt bilaga I är information om att ansöka om pension, där den EU-gemensamma informationen anges på webbplatsen Your Europe och den nationella lagstiftningen finns hos Pensionsmyndigheten. Via Your Europe kan en användare söka sig vidare till informationen på Pensionsmyndighetens webbplats.

Your pension when you move from or live outside Sweden (pensionsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Undvik dubbelinformation

SDG-förordningen lyfter särskilt att det är viktigt att undvika dubbelinformation. Syftet är att det ska vara enkelt att hitta rätt information. Att ha samma eller liknande information på olika ställen kan bidra till en osäkerhet hos användaren samt att det finns risk för att olika information ges.

För att undvika dubbelinformation ska information om EU-lagstiftning finns på webbplatsen Youreurope.eu. Sådan information behöver inte ges av nationella myndigheter.

Exempel – Resor inom unionen

Ett sådant exempel är information om passagerarrättigheter som finns inom bilaga I informationsområde A. Resor inom unionen. Regelverket baseras här huvudsakligen på förordningar eller harmoniserade direktiv, vilket innebär att reglerna är i stort sett samma inom hela EU.

Informationsområde A2. rättigheter och skyldigheter för personer som reser med flyg, tåg, fartyg eller buss inom och från unionen, och för resenärer som köper paketresor eller sammanlänkade researrangemang.

Passagerarrättigheter (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Informationsområde A3. hjälp till personer med nedsatt rörlighet som reser inom och från unionen.

Resa med funktionsnedsättning (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Vilka krav ställs på informationen om rättigheter, skyldigheter och regler?

Informationen ska uppfylla följande krav:

a) Den är användarvänlig så att användarna lätt kan hitta och förstå informationen och avgöra vilka delar av informationen som är relevanta för deras specifika situation.

b) Den är korrekt och tillräckligt utförlig för att omfatta uppgifter som användarna behöver känna till för att kunna utöva sina rättigheter i full överensstämmelse med gällande regler och skyldigheter.

c) Den innehåller vid behov hänvisningar, länkar till rättsakter, tekniska specifikationer och riktlinjer.

d) Den innehåller namnet på den behöriga myndighet eller enhet som är ansvarig för informationsinnehållet.

e) Den innehåller kontaktuppgifter till alla relevanta hjälp- och problemlösningstjänster, till exempel ett telefonnummer, en e-postadress, ett elektroniskt frågeformulär eller något annat vanligt förekommande elektroniskt kommunikationsmedel som är bäst lämpat för den typ av tjänst som erbjuds och för målgruppen för tjänsten.

f) Den innehåller datumet för den senaste uppdateringen av informationen, i förekommande fall, eller datumet för offentliggörandet av informationen, om informationen inte har uppdaterats.

g) Den är välstrukturerad och presenteras på ett sätt som gör att användarna snabbt kan hitta den information de behöver.

h) Den hålls aktuell.

Hur länkas information till webbplatsen Your Europe?

För att länkregistret som är kopplat till webbplatsen youreurope.eu ska få tillgång till den information som krävs från de berörda sidorna måste ett antal metataggar finnas i den genererade html-koden på webbsidorna.

Metadatan som ska läggas in på de sidor som rörs av SDG-förordningen är följande:

 • En markering som visar att sidan är en del av ingången
 • Medlemsstaten.
 • En regional eller lokal indikator, om den information som lämnas endast gäller regionalt eller lokalt.
 • Det språk som används för informationen på sidan.
 • Den typ av tjänst eller tjänster som sidan omfattar: information, förfarande eller hjälp- och problemlösningstjänst.
 • En uppgift om det informationsområde som omfattas enligt bilaga I till förordning (EU) 2018/1724, eller den hjälp- och problemlösningstjänst som omfattas enligt bilaga III till den förordningen eller som ingår i ingången i enlighet med artikel 7 i den förordningen.

Var ska logotypen finnas?

Varumärket för den gemensamma digitala ingången (SDG) är Your Europe. Logotypen för Your Europe ska finnas på alla relevanta webbplatser på unionsnivå och nationell nivå som är länkade till ingången. Användarna av ingången ska kunna känna sig trygga att informationen de läser är tillförlitlig. Logotypen visar att informationen ges av behöriga myndigheter och att den uppfyller kvalitetskraven.

Vilka krav ställs på information om förfaranden?

I SDG-förordningen ställs ett antal krav på behöriga myndigheter som har förfaranden som omfattas av Bilaga I och Bilaga II. Informationskraven gäller oberoende om det är ett onlineförfarande eller inte. Det innebär att även icke-digitala tjänster enligt bilaga I omfattas.

Krav på förfaranden

Webbplatsen Youreurope.eu ska ge användaren nationell information om tjänster som finns i bilaga I och bilaga II. Informationen om förfaranden ska innehålla följande delar:

a) De relevanta led i förfarandet som användaren ska utföra, inbegripet eventuella undantag enligt artikel 6.3 från medlemsstaternas skyldighet att erbjuda förfarandet helt online.

b) Namnet på den behöriga myndighet eller enhet som är ansvarig för förfarandet, inbegripet kontaktuppgifterna.

c) De godtagna metoderna för autentisering, identifiering och undertecknande i förfarandet.
d) Typ av och format på bevis som ska tillhandahållas.

e) De möjligheter som i allmänhet finns till ändring av beslut eller överklagande i händelse av tvister med de behöriga myndigheterna.

f) Tillämpliga avgifter och metod för online betalning.

g) Alla tidsfrister som ska följas av användaren eller den behöriga myndigheten, och, om tidsfrister saknas, den genomsnittliga, beräknade eller preliminära tid den behöriga myndigheten behöver för att slutföra förfarandet.

h) Alla regler som gäller avsaknad av svar från den behöriga myndigheten och de rättsliga konsekvenserna därav för användarna, däribland arrangemang för tyst godkännande eller administrativa arrangemang för avsaknad av beslut.

Vilka krav ställs på statistik?

Till samtliga informationssidor som berörs av SDG-förordningen ska statistik samlas in, detta gäller både för sidor som tillhandahåller information om regler och skyldigheter samt för sidor som ger information om förfaranden.

Varje behörig myndighet ansvarar för att samla in statistik för sina webbsidor samt har ansvar för att statistiken överförs till EU-kommissionen.

Statistiken ska innehålla antalet sidvisningar under rapporteringsperioden uppdelat på:

a) de länder från vilka användarna besöker webbplatsen,

b) den typ av utrustning som används för att besöka webbplatsen.

Vilka krav ställs på användaråterkoppling?

Behöriga myndigheter ska även ge användaren möjlighet till återkoppling för webbsidor som berörs av SDG-förordningen. Det gäller både för sidor som tillhandahåller information om rättigheter, skyldigheter och regler samt för sidor som ger information om förfaranden.

Användaren ska kunna återkoppla hur de upplever informationen.

Kommissionen erbjuder ett återkopplingsverktyg, så kallat Common feedback tool (CFB) för användare på unionens alla officiella språk. Behöriga myndigheter kan välja att använda kommissionens verktyg eller ett eget återkopplingsverktyg.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: