Alla förfaranden ska vara icke-diskriminerande

På den här sidan kan du läsa om vad det innebär att ett förfarande är icke-diskriminerande.

SDG-förordningen omfattar även krav icke-diskriminering som gäller för samtliga förfaranden som omfattas av förordningen. Det innebär att om svenska användare kan använda sig av ett digitalt förfarande så ska användare i andra EU-länder också kunna göra det genom samma tekniska lösning eller en alternativ teknisk lösning.

Erbjuder ni exempelvis ett förfarande där användaren ska fylla i ett formulär får ni inte kräva att adress eller telefonnummer anges i ett svenskt format utan även andra europeiska format måste vara tillåtna.

Vad innebär icke-diskriminerande förfaranden?

Användare i andra EU-länder ska kunna genomföra förfaranden på samma sätt som svenska användare. Det omfattar bland annat:

  • Uppgiftslämnande
  • Identifiering
  • Bevislämnande
  • Mottagande av resultat
  • Betalning

Det ska även finnas en förklaring på engelska över hur en gränsöverskridande användare ska kunna genomföra förfarandet.

Användaren ska få tillgång till en förklaring på engelska för hur denna ska gå tillväga för att kunna genomföra förfarandet. Den bör innehålla information om alla delar användaren behöver.

Användare i gränsöverskridande situationer kan identifiera och autentisera sig samt underteckna eller stämpla handlingar på elektronisk väg i enlighet med eIDAS, i samtliga fall där detta även är möjligt för inhemska användare

Grunden för flertalet onlineförfaranden som ska fungera icke-diskriminerande eller med bevisutbyte är att kunna identifiera användare som har en utländsk e-legitimation enligt eIDAS-förordningen.

Internationell e-legitimering

Exempelvis gäller att om en inhemsk användare av ett förfarande kan fylla i ett webbformulär ska användare i andra EU-länder också kunna fylla i ett sådant webbformulär genom samma tekniska lösning eller en alternativ teknisk lösning.

Det är viktigt att ta hänsyn till att användandet inte får begränsas genom att kräva att adress, telefonnummer eller personnummer anges i ett svenskt format utan även andra europeiska format måste vara tillåtna.

Om förfarandet förutsätter en betalning kan användarna betala alla avgifter online med hjälp av allmänt tillgängliga gränsöverskridande betalningstjänster, utan diskriminering på grund av betaltjänstleverantörens etableringsort, betalningsinstrumentets utfärdandeort eller den plats där betalkontot finns inom unionen.

Ett exempel på diskriminering är att avgifter bara kan betalas via system som finns (allmänt) tillgängliga för nationella användare.

Icke-diskriminering i andra rättsakter

På vissa områden, till exempel tjänstedirektivet, direktivet om yrkeskvalifika­tioner samt direktivet om offentlig upphandling är icke-diskriminerande till­gång till förfaranden för användare från andra medlemsländer redan ett rättsligt krav, utöver principen om icke-diskriminering som anges i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Dokument och Länkar

Senast uppdaterad: