Krav på förfaranden

På den här sidan finner du information om vilka förfaranden som omfattas av SDG-förordningen samt vilka krav som ställs på dessa förfaranden.

SDG-förordningen ställer krav på att

  • förfaranden ska tillhandahållas icke-diskriminerande
  • förfaranden som finns i Bilaga II ska vara helt online
  • det tillhandahålls information om förfarandena.

Vad är ett förfarande?

I SDG-förordningen ställs ett antal krav på behöriga myndigheter som har förfaranden eller tjänster enligt förordningens Bilaga I och Bilaga II. Definitionen av ett förfarande är: en sekvens av handlingar som användare måste utföra för att uppfylla kraven eller för att erhålla ett beslut från en behörig myndighet för att kunna utöva sina rättigheter enligt artikel 2.2 a enligt artikel 3.3 i SDG-förordningen.

Ett förfarande är något en fysisk eller juridisk person måste utföra för att uppfylla kraven för att de ska kunna få ett beslut, genom att de till exempel gör en registrering, en ansökan eller anmälan hos en behörig myndighet. Ett förfarande kan också vara något typ av stöd som ges, som till exempel en checklista eller en steg för steg guide som beskriver hur processen går till. Samtliga sådana processer omfattas, oberoende om ansökningsförfarandet är digitalt eller inte. Ett förfarande kan alltså vara att en person behöver skicka ett brev, ett e-postmeddelande eller kan använda sig av en e-tjänst.

Om ett förfarande har bedömts att av direktiv (2006/123/EG) om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet) eller direktiv (2005/35/EG) om erkännande av yrkeskvalifikationer (yrkeskvalifikationsdirektivet) så omfattas förfarandet också av SDG-förordningen.

Exempel digitalt förfarande

Enligt SDG-förordningen ska vissa förfaranden erbjudas digitalt. Ett exempel på ett digitalt förfarande som finns i livshändelsen Arbeta är att lämna en inkomstskattedeklaration till Skatteverket.

Declaring taxes – for individuals (skatteverket.se) Länk till annan webbplats.

Vad innebär det att förfaranden ska vara icke diskriminerande?

För samtliga förfaranden som omfattas av SDG-förordningen gäller icke diskrimineringsprincipen, det innebär om svenska medborgare kan använda sig av ett digitalt förfarande så ska medborgare i andra EU-länder också kunna göra det.

Andra EU-medborgare ska kunna genomföra förfaranden på samma sätt som svenska medborgare. Erbjuder ni exempelvis ett förfarande där användaren ska fylla i ett formulär får ni inte kräva att adress eller telefonnummer anges i ett svenskt format utan även andra europeiska format måste vara tillåtna.

För att informationen ska anses uppfylla kraven i SDG-förordningen ska:

  • den uppfylla kvalitetskraven (både enligt artikel 9 och 10 i SDG-förordningen)
  • den vara på engelska,
  • Your Europe logotypen läggas in på varje berörd sida
  • användarstatistik samlas in på alla sidor som berörs av förordningen,
  • möjlighet till användaråterkoppling finns på alla sidor som berörs av förordningen, samt
  • berörda sidor vara taggade med metadata och länkar skickade till DIGG.

Du kan lära dig mer om hur du uppfyller kraven som ställs på information enligt SDG-förordningen.

Krav på information

Vilka förfaranden omfattas av bilaga II?

Förfaranden som omfattas av bilaga II behöver vara digitala oberoende om de är det idag eller inte.

Se listan för exempel på vilka tjänster som omfattas av de olika livshändelserna.

Livshändelser

Exempel på tjänster

Behörig myndighet

Födelse

Ansöka om bevis om registrering av födelse

Skatteverket

Hemvist

Ansöka om bevis för bosättning

Skatteverket

Studera

Ansöka om studiefinansiering för tertiär utbildning, t.ex. studiebidrag och studielån, från ett offentligt organ eller en offentlig institution

CSN

Arbeta

Anmäla ändrade personliga eller yrkesrelaterade förhållanden avseende den person som erhåller sociala trygghetsförmåner, vilka är relevanta för sådana förmåner

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Sveriges A-kassor

Flytta

Anmäla adressändring

Skatteverket

Gå i pension

Ansöka om pension och förmåner vid förtida pensionering från obligatoriska system

Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan

Starta företag och bedriva affärsverksamhet

Anmälan av affärsverksamhet, tillstånd för affärsverksamhet, ändring av affärsverksamhet och avslutande av affärsverksamhet utan insolvens- eller likvidationsförfaranden

Bolagsverket, Skatteverket, Sveriges kommuner

+ de myndigheter som omfattas av tjänste- eller yrkeskvalifikationsdirektivet
+ de myndigheter och alla kommuner som hanterar tillstånd för företagare


Även om det i listan endast anges 21 förfaranden omfattas defacto ett stort antal förfarande. Inom punkterna anmälan av affärsverksamhet och ändring av affärsverksamhet finns till exempel ett stort antal förfaranden både hos myndigheter och kommuner.

Vanliga frågor och svar

En digital tjänst används genom en digital kanal. En tjänst som endast erbjuds genom att medborgaren eller företagaren måste inställa sig fysiskt på plats eller behöver skicka ett brev anses inte vara en digital tjänst.

Förfaranden i bilaga I ska vara digitaliserade (helt online) för EU-medborgare på ett icke-diskriminerande sätt om de är det för svenskar. Om förfarandet är digitalt ska även andra EU-medborgare kunna genomföra förfarandet digitalt. Om förfarandet inte är digitalt behöver det inte göras digitalt.

De förfaranden som finns i bilaga II ska digitaliseras (vara helt online), även om de inte är det i Sverige idag.

Förfaranden som omfattas av tjänstedirektivet och yrkeskvalifikationsdirektivet ska redan vara digitala sedan tidigare. Här lägger SDG-förordningen ett ytterligare lager genom att tillägga att det ska gå att utbyta bevis via det tekniska systemet för bevisutbyte.

Nej, om inte förfarandet redan finns i Sverige behöver det inte införas ett nytt förfarande.

Ett sådant exempel är - Erhållande av klistermärken för utsläpp utfärdade av ett offentligt organ eller en offentlig institution. I Sverige finns inte ett sådant förfarande och det behöver därför inte införas eller skapas heller.

Senast uppdaterad: