Your Europe för kommuner

Här hittar du information om vad arbetet med den digitala ingången Your Europe innebär för kommuner.

Vad behöver kommuner göra just nu?

I dagsläget behöver kommunerna sätta sig in i vad SDG-förordning innebär på ett övergripande sätt samt analysera följande:

 • Generellt vad SDG-förordningen innebär.
 • Vilka informationsområden och förfaranden kommunen omfattas av enligt SDG-förordningen?
 • Är de berörda förfaranden digitala idag?
 • Vilken information finns om förfarandena på kommunens webbplats?

Vad berörs kommuner av?

Kommuner bedöms omfattas av SDG-förordningen då de har:

 • information inom bilaga I område N. Tjänster – 1. erhålla licenser, godkännande eller tillstånd för att starta och driva ett företag.
 • förfaranden inom bilaga II livshändelsen Starta företag och bedriva affärsverksamhet.

Det utreds även om kommuner omfattas av:

 • information inom bilaga I område E- Utbildning eller praktik i en annan medlemsstat – 1. utbildningssystem i en annan medlemsstat, även förskoleverksamhet och barnomsorg, grundskola och gymnasium, högre utbildning och vuxenutbildning.
 • bevisutbyte av gymnasieskolornas gymnasiebetyg, som sannolikt är ett bevis som behöver utbytas.

Vilka områdena kommuner berörs av är inte fullt kartlagt ännu och det pågår ett antal aktiviteter för att se över vilka områden som kan omfattas av SDG-förordningen.

Vad berörs kommuner av inom - Starta företag och bedriva affärsverksamhet?

De förfaranden som hittills har bedömts omfattas av SDG-förordningens livshändelse starta företag och bedriva affärsverksamhet och där information behöver tillhandahållas fram till den 12 december 2022 är följande:

 1. Bygglov (ansökan för företag)
 2. Bygglov för skylt (ansökan för företag)
 3. Kontroll av ventilation
 4. Rivningslov (ansökan för företag)
 5. Ansökan om serveringstillstånd
 6. Tillstånd för bassängbad
 7. Tillstånd för catering
 8. Tillstånd för försäljning av E-cigaretter
 9. Tillstånd att sälja och servera folköl
 10. Tillstånd kryddning av brännvin
 11. Tillstånd att tillhandahålla provsmakning alkoholhaltiga drycker
 12. Serveringstillstånd
 13. Försäljning av tobaksvaror
 14. Anmälan av gödselstad
 15. Information om krav på fettavskiljare
 16. Dricksvattenanläggning
 17. Livsmedelsanläggning
 18. Brandfarliga varor
 19. Brandskydd
 20. Explosiva varor – använda förvara, handla och överföra
 21. Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig
 22. Sotning (ansökan om egensotning)
 23. Hantera avfall
 24. Hantera köldmedier
 25. Anmälan om värmepump
 26. Tillstånd för avlopp
 27. Strandskydd – ansökan om dispens hos kommunen
 28. Tillstånd att bedriva förskola, fritidshem
 29. Hygienisk behandling
 30. Lotteri (ansökan)
 31. Tillstånd att bedriva solarium

Detta är en initial lista och varje kommun behöver se över vilka förfaranden de har. Listan kan komma att utökas eller minskas i kommande arbetena.

Förstudie för centrala digitala tjänster för de kommunala förfarandena

Då det är kommunerna som ansvarar för de ovannämnda förfarandena ansvarar kommunerna även för att se till att samtliga dessa förfaranden är digitaliserade och att bevisutbyte kan ske vid behov. För att inte samtliga 290 kommuner ska behöva skapa egna digitala tjänster arbetar DIGG med att samordna möjligheterna till centrala digitala tjänster.

Enligt ett förslag i DIGG:s genomförandeplan för implementering av SDG-förordningen föreslås centrala digitala tjänster istället för att kommunerna själva behöver tillhandahålla digitala tjänster för varje berörd förfarande. Det beräknas ge väldigt stora kostnadsbesparingar för kommunerna.

Den 1 september 2022 startades en förstudie led av Tillväxtverket med stöd av Bolagsverket som ska utreda möjligheterna till centrala digitala tjänster. Förstudien ska lämna en rapport senast den 16 december 2022, efter det sker en samordnad översyn över vilka aktiviteter som kommer att genomföras under 2023. Deltagande aktörer i förstudien är: Tillväxtverket, Bolagsverket, Livsmedelsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten och SKR

Förstudien ska ge förslag på hur centrala digitala tjänster för kommunala anmälnings- och tillståndsförfaranden kan utvecklas samordnat ur ett kundperspektiv (enkelt för företagare) och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (kostnadseffektivt för myndigheter och kommuner).

Vad fyller verksamt.se för roll för att uppfylla informationskraven?

Som ett första steg för att underlätta för kommunerna pågår ett arbete med att uppdatera befintlig information på verksamt.se, som redan i dagsläget delvis beskriver kommunernas förfaranden. Denna lösning har valts då det pågår en förstudie som ska utreda möjligheten till centrala kommunala förfaranden.

Det innebär att kommunerna i nuläget inte ska behöva uppdatera sin egen information. Denna lösning innebär en risk för att kraven i SDG-förordningen inte anses uppfyllda fullt ut den 12 december 2022 men undviker ett potentiellt dubbelarbete för kommunala myndigheter. Beroende på förstudiens utfall behöver informationen på sikt uppdateras, antingen på verksamt.se eller på kommunernas egna hemsidor, för att säkerställa att skyldigheterna enligt SDG-förordningen uppfylls.

Verksamt.se tillhandahåller sedan tidigare information rörande SDG-förordningen och har redan verktyg för statistik och användaråterkoppling på plats. Just nu pågår aktiviteter för att uppdatera denna information så att den uppfyller kraven i förordningen. Arbetet ska resultera i att kraven i SDG-förordningen uppfylls via informationen på verksamt.se och ska vara på plats till den 12 december 2022.

Om ni vill se över er egen information redan nu och anpassa den utifrån kraven i SDG-förordningen behöver följande uppfyllas:

 • den uppfyller kvalitetskraven (här ingår även information om befintliga förfaranden)
 • den ska vara på engelska,
 • Your Europe logotypen läggs in på varje berörd sida
 • användarstatistik samlas in på alla sidor som berörs av förordningen,
 • möjlighet till användaråterkoppling finns på alla sidor som berörs av förordningen, samt
 • berörda sidor är taggade med metadata och länkar upplagda i dashborden

Vad behöver kommuner göra inom – Studera?

Även inom området studera så är det sannolikt att kommuner berörs. Här pågår det en analys av DIGG, ett antal myndigheter och ett antal kommuner kommer att involveras framöver för att se över vilka delar som kommunerna ansvarar för. Även detta arbete är ett steg i arbetet med att underlätta för kommunerna i bedömningen av vilka delar av SDG-förordningen de omfattas av.

Enligt SDG-förordningen är sannolikt gymnasiebetyg ett sådant bevis som behöver utbytas via det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte. Det skulle i så fall innebära att gymnasieskolor behöver ansluta sig till det tekniska systemet. DIGG bedömer att samlade bevistjänster bör utvecklas för ett kostnadseffektivt införande av SDG-förordningen för Sverige.

Förstudie gällande Beda och Single Digital Gateway

Universitets- och högskolerådet (UHR) genomför en förstudie kring nationella betygsdatabasen Beda och dess användning för att uppnå ett kostnadseffektivt genomförande av SDG-förordningens krav.

Förstudien ska kartlägga vilka aktiviteter som krävs och vilka hinder som står i vägen för att Beda ska kunna utvecklas till en nationell betygsdatabas som tillhandahåller de gymnasiebevis som kan krävas av andra länder enligt engångsprincipen som beskrivs i SDG-förordningen. Förstudien kommer också att om möjligt ta fram vissa övergripande lösningar på problemställningar.

En sådan lösning bedöms göra det enklare även för dem som är folkbokförda i Sverige vid ansökan till högre studier samtidigt som det skulle minska kostnaderna för kommuner att tillhandahålla kopior på gymnasiebetyg. Införandet bedöms därmed skapa nyttor utöver uppfyllandet av SDG-förordningen.

Vad kan kommuner göra för att förbereda sig inför den 12 december 2023?

För att underlätta ert arbete med att ansluta er till de planerade centrala tjänster och för att uppfylla kraven för bevisutbyte är det bra att ni redan nu börjar titta på följande:

Anslut till eIDAS

Är ni inte anslutna till eIDAS ännu bör ni se över era möjligheter att ansluta er till eIDAS noden.

Offentliga aktörer behöver tillåta inloggning med utländska e-legitimationer i sina e-tjänster. Kravet finns i eIDAS-förordningen. Att acceptera utländska e-legitimationer är en del av icke diskriminerande tjänster, som alltså ger andra EU-medborgare möjligheten att använda tjänsterna på samma sätt som svenska medborgare.

Lär dig mer

Internationell e-legitimering

Anslut till digital post

Är ni inte anslutna till tjänsten Digital post bör ni se över era möjligheter att ansluta er till tjänsten.

Med infrastrukturen för digital post, även kallad Mina meddelanden, kan du som offentlig aktör skicka säker digital post till privatpersoner och företag. Det är enkelt, hållbart och kostnadsbesparande att skicka digital post. DIGG arbetar nu med att undersöka möjligheten att använda infrastrukturen för Digital Post även för att ni ska kunna uppfylla kravet på elektronisk kommunikation med användare av digitala förfaranden enligt SDG-förordningen.

Lär dig mer

Digital post för dig som offentlig aktör

Vanliga frågor och svar

Det finns inga pengar avsatta till SDG på nationell nivå utan varje behörig myndighet får själva budgetera för arbetet.

Ta gärna kontakt med SKR eller kontakta andra kommuner via deladigitalt.se Länk till annan webbplats. för att dela med er av hur ni gör eller för att få stöd av andra kommuner.

Senast uppdaterad: