En gemensam digital ingång till Europa - Single digital gateway

Här finns övergripande information om den digitala ingången, webbplatsen Your Europe och vilka krav som ställs enligt SDG-förordningen.

Den digitala ingången Single digital gateway (SDG) ska göra det enklare för privatpersoner och företag inom EU, att få tillgång till relevant information och kunna utföra tjänster digitalt hos offentliga aktörer inom hela EU. De olika delarna bidrar till att skapa en gränsöverskridande digital infrastruktur.

Vem berörs av SDG-förordningen?

SDG-förordningen använder begreppet behöriga myndigheter för att peka ut vilka skyldigheter som ska uppfyllas. En behörig myndighet är en myndighet eller ett organ i Sverige på statlig, regional eller lokal nivå som har ansvar för

 • information,
 • förfaranden eller,
 • hjälp- och problemlös­ningstjänster som omfattas SDG-förordningen.

Det innebär att en statlig myndighet, en kommunal nämnd eller en region kan omfattas av kraven i SDG-förordningen. Även privata aktörer kan vara behöriga myndigheter.

Förordning och bestämmelser

I Sverige har ansvarsfördelningen tydliggjorts i förordning (2022:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång. I förordningens bilaga finns en lista över behöriga myndigheter.

Tidplan för införande

Steg 1 – 12 december 2020

Statliga myndigheter

Myndigheter som berörs ska tillhandahålla information, hjälp- och problemlösningstjänster samt länka dessa till webbplatsen Youreurope.eu. Det omfattar att samla in statistik, ha en Your Europe logotyp på sina webbsidor samt ge användarna möjlighet till att lämna användaråterkoppling.

Steg 2 – 12 december 2022

Lokal och regional nivå

Kommuner och regioner ska tillhandahålla information på lokal nivå och till webbplatsen youreurope.eu. Det omfattar att samla in statistik, ha en Your Europe logotyp på sina webbsidor samt ge användarna möjligheten till att lämna användaråterkoppling.

Steg 3 – 12 december 2023

Digitala förfaranden och bevisutbyte

Digitala tjänster ska vara icke-diskriminerande, samt de som omfattas av bilaga II ska vara helt online. Bevisutbyte via det tekniska systemet enligt engångsprincipen ska vara möjligt.

Generella krav enligt SDG-förordningen

SDG-förordningen ställer både krav på EU-kommissionen och på medlemsländerna.

Krav på EU-kommissionen

Det är EU-kommissionen som ska tillhandahålla webbplatsen youreurope.eu samt ett antal digitala verktyg som krävs för att kunna uppfylla SDG-förordningen. EU-kommissionen ansvarar även för att information finns på EU-nivå. Det innebär att EU-kommissionen ser till att det exempelvis finns information om förordningar och direktiv som berörs av SDG-förordningen.

Krav på Sverige som medlemsland

SDG-förordningen ställer även ett antal krav på Sverige som medlemsland och behöriga myndigheterna. Det rör krav på att tillhandahålla information, förfaranden och hjälp-och problemlösningstjänster, samt bevisutbyte via det tekniska systemet.

SDG-förordningen ställer krav på att tillhandahålla information om:

 • rättigheter, skyldigheter och regler enligt bilaga I
 • både digitala och icke digitala förfaranden som omfattas av bilaga I
 • förfaranden enligt bilaga II
 • hjälp- och problemlösningstjänster enligt bilaga III.

För informationen gäller att:

 • den uppfyller kvalitetskraven
 • den ska vara på engelska,
 • Your Europe logotypen läggs in på varje berörd sida
 • användarstatistik samlas in på alla sidor som berörs av förordningen,
 • möjlighet till användaråterkoppling finns på alla sidor som berörs av förordningen, samt
 • berörda sidor är taggade med metadata och länkar skickade till DIGG.

Det är de behöriga myndigheternas ansvar att säkerställa att information om rättigheter, skyldigheter och regler enligt nationell rätt finns tillgängliga på sina webbplatser. Detta regleras i lag (2022:126) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång.

Lär dig mer

SDG-förordningen omfattar följande förfaranden:

 • Offline förfaranden enligt bilaga I
 • Digitala förfaranden enligt bilaga I
 • Digitala förfaranden enligt bilaga II

SDG-förordningen ställer krav på att

 • förfaranden ska tillhandahållas icke-diskriminerande
 • förfaranden som omfattas av Bilaga II ska vara helt online

Lär dig mer

Det ska finnas tillgång till ett antal hjälp-och problemlösningstjänster som användare ska kunna vända sig till för att få hjälp.

För hjälp-och problemlösningstjänsterna gäller att:

 • de uppfyller informations- och kvalitetskraven
 • Your Europe logotypen läggs in på varje berörd sida
 • användarstatistik samlas in på alla sidor som berörs av förordningen,
 • möjlighet till användaråterkoppling finns på alla sidor som berörs av förordningen
 • berörda sidor är taggade med metadata och länkar skickade till DIGG samt
 • statistik om tjänsternas användning skickas in två gånger per år.

Lär dig mer

Krav på hjälp- och problemlösningstjänster

Enligt SDG-förordningen ska användare kunna använda sig av ett tekniskt system för bevisutbyte där bevis som behövs för att genomföra ett förfarande ska kunna utbytas mellan myndigheterna enligt den så kallade engångsprincipen.

Din organisation behöver ansluta sig till det tekniska systemet om ni antingen behöver hämta eller tillgängliggöra digitala bevis i ett förfarande enligt:

 • bilaga II
 • Direktiv 2005/36/EG om yrkeskvalifikationer (yrkeskvalifikationsdirektivet / YKD)
 • Direktiv 2006/123/EU om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet)
 • Direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling
 • Direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Det innebär att:

 • Kommissionen tillsammans med medlemsstaterna skapar ett system för bevisutbyte
 • behöriga myndigheter, som har eller behöver relevanta bevis, ansluter sig till systemet.

Lär dig mer

DIGG:s uppdrag som nationell samordnare

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har utsetts till nationell samordnare för Sverige. Det betyder att vi är en ingång för frågor gentemot EU-kommissionen och samordnar det nationella arbetet med de offentliga aktörer som berörs av SDG-förordningen. Kommerskollegium hjälper också till i arbetet.

I samband med det uppdraget har DIGG också fått ett kompletterande uppdrag att ta fram en genomförandeplan för hur Sverige ska införa det tekniska systemet för gränsöverskridande automatiskt utbyte av bevis och tillämpning av engångsprincipen. Planen blev färdig i december 2021 och nu pågår arbetet med att genomföra planen.

Genomförandeplan för införandet av bevisutbyte enligt engångsprincipen

Pågående aktiviteter för införandet av SDG-förordningen

Det pågår ett antal aktiviteter för att främja ett kostnadseffektivt införande av SDG-förordningen.

Vad?

När?

Vem?

Information till kommuner och regioner

Information på DIGG.se uppdateras och informationstillfällen via DIGG Forum.

Q4 2022

DIGG

Central kommunal information på verksamt.se

Arbete pågår med att centralisera kommunal information på verksamt.se för att uppfylla kraven i SDG-förordningen.

Q4 2022

DIGG

Verksamt.se

Förstudie inom livshändelsen -Starta och driva företag

Förstudien ska ge förslag på hur centrala digitala tjänster för kommunala anmälnings- och tillståndsförfaranden kan utvecklas samordnat

Q4 2022

Tillväxtverket

Livsmedelsverket

SKR

Strålsäkerhetsmyndigheten

Förstudie inom livshändelsen -Studera

Förstudien ska kartlägga för hur Beda ska kunna utvecklas till en nationell betygsdatabas som tillhandahåller de gymnasiebevis som kan krävas av andra länder i samband med bevisutbyte.

Q4 2022

Universitets-och högskolerådet (UHR)

Kontakt med EU-kommissionen

Deltagande i ett antal arbetsgrupper som EU-kommissionen leder för att införa SDG-förordningen.

Löpande

DIGG tillsammans med några behöriga myndigheter

Samordning med Ena – en digital infrastruktur

Arbete pågår med att samordna de olika system som ska stödja SDG-förordningens införande. Information om det uppdateras löpande. Informationsmöten via DIGG Forum.

Löpande

DIGG

Senast uppdaterad: