Lagar och direktiv om öppna data

På området för öppna data och vidareutnyttjande av information från offentliga aktörer har ett nytt EU-direktiv antagits, öppna data-direktivet. Det har föreslagits att direktivet ska genomföras i svensk rätt genom den nya öppna data-lagen. För närvarande gäller den så kallade PSI-lagen i Sverige.

PSI-lagen

Idag beskrivs vad som gäller för tillhandahållande av handlingar från offentliga aktörer i PSI-lagen, (lag [2010:566] om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen). PSI-lagen ska hindra myndigheter från att sätta upp villkor för vidareutnyttjande av handlingar som gör att konkurrensen begränsas. PSI-lagen beskriver även vad som gäller för vidareutnyttjande, avgifter och villkor. PSI-lagen ger inte rätt till tillgång till information.

Öppna data-direktivet

Syftet med öppna data-direktivet är att främja användningen av öppna data, stimulera innovation inom produkter och tjänster samt ett antal minimiregler för vidareutnyttjande av information från offentliga aktörer. I direktivet finns villkor för vidareutnyttjande, exempelvis när det gäller principer för avgifter, öppenhet, standardiserade licenser och särskilda villkor för forskningsdata. Direktivet reglerar också icke-diskriminering och konkurrensbestämmelser.

Direktivet ger inte rätt till tillgång till information. Detta regleras i nationell rätt, exempelvis genom tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen i Sverige.

Öppna data-direktivet (Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn) gäller sedan 2019. Direktivet är en omarbetning av PSI-direktivet och innebär att vissa förändringar har gjort, ett ökat tillämpningsområde samt ett ökat fokus på öppna data.

Det har genomförts en utredning av hur direktivet kan implementeras i svensk rätt (SOU 2020:55). Förslaget är att det ska göras genom införandet av en ny lag: öppna data-lagen. Förslaget är under beredning.

Om DIGG:s uppdrag

DIGG har bland annat ett uppdrag om att främja innovation genom att se till att öppna data, det vill säga information och handlingar, från offentliga aktörer finns tillgänglig för alla att använda. Som stöd har DIGG tagit fram både vägledningar och rekommendationer kring användningen av öppna data. DIGG har också ett uppdrag att ge vägledning till offentliga aktörer i juridiska frågor kopplat till digitalisering.

Om innehållet på sidan

Informationen på den här enskilda webbsidan har rättighetsmärkningen CC0 1.0.

Det innebär att du får kopiera, modifiera, distribuera och sprida informationen, även i kommersiellt syfte, utan att fråga om lov.

Vid användning eller hänvisning till informationen ska du inte antyda godkännande eller stöd från upphovsmannen eller bekräftaren.

CC0 1.0 (creativecommons.org) Länk till annan webbplats.

Public Domain

Senast uppdaterad: