Till innehållet

Vad händer när lagen har trätt i kraft, kommer DIGG att börja utkräva vite av leverantörer som inte utfärdar fakturor enligt den nya standarden?

[{"tag":"p","children":["Först är det viktigt att komma ihåg att löpande avtal inte berörs, utan det gäller upphandlingar som görs efter den 1 april. DIGG förespråkar en mjuk övergång där köpare och säljare i första hand har en dialog om inte en korrekt faktura har mottagits, köparen i offentlig sektor förutsätts också tillhandahålla stöd i forma av information och alternativ för fakturering. En dialog mellan parterna bör äga rum innan det kan bli aktuellt att kontakta DIGG för fortsatt handläggning av ett föreläggande. Även andra faktorer som antal fakturor och hur ofta fakturering sker kan ha viss betydelse för hur DIGG inledningsvis kommer att agera i ärenden som gäller föreläggande. Ett föreläggande och i förlängningen ett vite bör vara en sista åtgärd."],"attributes":{}}]