Till innehållet

Är avtal som förnyas per automatik en ny upphandling?

[{"tag":"p","children":["Ett avtal som förnyas per automatik ses inte som en ny upphandling om avtalet är ingånget före den 1 april 2019. Nyttjandet av en ändrings- eller optionsklausul är inte att betrakta som en ny upphandling enligt LOU om förutsättningarna enligt 17 kap. 10 § ",{"tag":"a","children":["LOU"],"attributes":{"href":"https:\/\/www.riksdagen.se\/sv\/dokument-lagar\/dokument\/svensk-forfattningssamling\/lag-20161145-om-offentlig-upphandling_sfs-2016-1145"}}," är uppfyllda. Den aktuella bestämmelsen gäller även för avtal som upphandlats enligt gamla LOU. Motsvarande bestämmelser finns i LUF och LUK. Dock finns inte motsvarande bestämmelse i LUFS, men motsvarande bör rimligen gälla där."],"attributes":{}}]