Till innehållet

Gäller lagkravet även utgående fakturor från offentlig sektor?

[{"tag":"p","children":["Ja, i de fall fakturan har upprättats till följd av upphandling som omfattas av e-fakturalagen som påbörjats från den 1 april 2019. Redan idag ska fakturering mellan myndigheter ske elektroniskt enligt 3§ Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"a","children":["Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte (riksdagen.se)"],"attributes":{"href":"https:\/\/www.riksdagen.se\/sv\/dokument-lagar\/dokument\/svensk-forfattningssamling\/forordning-2003770-om-statliga-myndigheters_sfs-2003-770"}}],"attributes":{}}]