Till innehållet

Omfattas statliga och kommunala bolag av den nya lagen?

[{"tag":"p","children":["Lagen kommer att påverka samtliga upphandlande myndigheter och enheter enligt definitionen i respektive upphandlingslag.* De flesta statliga, kommunala och landstingsägda bolag omfattas därför av lagen. Även privata företag som är verksamma inom försörjningssektorerna omfattas. Vänd dig gärna direkt till bolaget ifråga om du är osäker."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"em","children":["*) Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet."],"attributes":{}}],"attributes":{}}]