Till innehållet

Var finns bestämmelserna om tillgänglighet till digital offentlig service?

[{"tag":"p","children":["Bestämmelser om tillgänglighet till digital offentlig service finns i följande svenska författningar"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"ul","children":["\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"a","children":["Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service (riksdagen.se)"],"attributes":{"href":"https:\/\/www.riksdagen.se\/sv\/dokument-lagar\/dokument\/svensk-forfattningssamling\/lag-20181937-om-tillganglighet-till-digital_sfs-2018-1937"}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"a","children":["Förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service (riksdagen.se)"],"attributes":{"href":"https:\/\/www.riksdagen.se\/sv\/dokument-lagar\/dokument\/svensk-forfattningssamling\/forordning-20181938-om-tillganglighet-till_sfs-2018-1938"}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"a","children":["Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (MDFFS 2019:2)"],"attributes":{"href":"\/publicerat\/forfattningssamlingar\/2019\/foreskrifter-om-tillganglighet-till-digital-offentlig-service"}}],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Lagen, förordningen och DIGG:s föreskrifter kompletterar varandra och måste läsas tillsammans för att få en full förståelse av vilka krav som gäller."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["På EU-nivå finns följande rättsakter"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"ul","children":["\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"a","children":["Webbtillgänglighetsdirektivet (europa.eu)"],"attributes":{"href":"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/dir\/2016\/2102\/oj"}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"a","children":["Kommissionens genomförandebeslut om fastställande av en mall för tillgänglighetsutlåtanden (europa.eu)"],"attributes":{"href":"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/dec_impl\/2018\/1523\/oj"}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"a","children":["Kommissionens genomförandebeslut om övervakningsmetod och medlemsstaternas rapportering (europa.eu)"],"attributes":{"href":"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/dec_impl\/2018\/1524\/oj"}}],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Relevanta bestämmelser, som aktualiseras vid offentlig upphandling, finns även i 9 kapitlet 2 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"a","children":["Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (riksdagen.se)"],"attributes":{"href":"https:\/\/www.riksdagen.se\/sv\/dokument-lagar\/dokument\/svensk-forfattningssamling\/lag-20161145-om-offentlig-upphandling_sfs-2016-1145"}}],"attributes":{}}]