Till innehållet

Vad ska en tillgänglighetsredogörelse innehålla?

[{"tag":"p","children":["En tillgänglighetsredogörelse ska innehåll följande"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"ol","children":["\n",{"tag":"li","children":["namn på offentlig aktör samt den eller de webbplatser och mobila applikationer som tillgänglighetsredogörelsen avser,"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["en redogörelse över om den eller de webbplatser och mobila applikationer som tillgänglighetsredogörelsen avser helt, delvis, eller inte uppfyller kraven i 4 §,"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["en förteckning över de delar av innehållet som inte är tillgängliga och de skäl som ligger till grund för att de inte är tillgängliga och, i förekommande fall, de tillgängliga alternativ som finns,"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["datum för när bedömningen om den digitala servicen uppfyller kraven i 4 §, som ligger till grund för tillgänglighetsredogörelsen, utfördes och vilken metod som har använts för att göra bedömningen samt datum när tillgänglighetsredogörelsen senast uppdaterades,"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["den funktion, eller en länk till en sådan funktion, som avses i 13 § andra stycket lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, som gör det möjligt för en enskild person att meddela den berörda aktören att dess digitala service inte uppfyller kraven i 4 § dessa föreskrifter. Genom funktionen ska det också gå att framställa en sådan begäran som avses i 15 § samma lag, avseende tillgängliggörande av digital service som har undantagits, och"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["information om att upplevd brist avseende tillgänglighet till digital offentlig service kan anmälas till Myndigheten för digital förvaltning och en länk till det förfarande för anmälningar som myndigheten tillhandahåller."],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Tillgänglighetsredogörelsen ska spegla webbplatsens eller den mobila applikationens aktuella tillgänglighet."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["När det gäller webbplatser ska tillgänglighetsredogörelsen vara i ett tillgängligt format och en länk till den vara klart och tydligt presenterad och finnas på den relevanta webbplatsens hemsida eller finnas på alla webbsidor."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["När det gäller mobila applikationer ska tillgänglighetsredogörelsen vara i ett tillgängligt format och vara åtkomlig på webbplatsen för den offentliga aktör som ansvarar för den berörda mobila applikationen, eller i anslutning till den information som är tillgänglig när applikationen laddas ner. Tillgänglighetsredogörelsen får också vara åtkomlig i den mobila applikationen."],"attributes":{}}]