Till innehållet

Vi har inga e-tjänster för utlandsbosatta. Behöver vi ändå anpassa våra e-tjänster efter eIDAS?

[{"tag":"p","children":["Ja. Kraven i eIDAS gäller alla offentliga aktörers e-tjänster som riktar sig till allmänheten och som påverkar tredje man. Men det är viktigt att komma ihåg att kraven bara innebär att användaren ska få logga in i e-tjänsten. Det är därför möjligt att efter legitimering neka användaren tillträde till e-tjänsten, om hen inte hör till målgruppen eller till exempel saknar personnummer. Om ni inte kan släppa in användaren i tjänsten bör ni skapa ett så kallat väntrum, där användaren efter att ha loggat in möts av ett meddelande som förklarar varför hen inte släpps in i e-tjänsten, och hur användaren kan få hjälp med sitt ärende på annat sätt."],"attributes":{}}]