Till innehållet

Hur fungerar en kontrollsumma?

[{"tag":"p","children":["E-underskriftens krypterade elektroniska information består av en kontrollsumma som beräknas enligt en standardiserad matematisk formel som väger in alla informationselement i datafilen. E-underskriften innehåller även information om det certifikat som användes när underskriften skapades, och tidpunkten för detta."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Syftet med beräkningen är att styrka att dokumentets innehåll inte har ändrats. Varje gång filen ändras räknas en ny kontrollsumma fram, och genom att jämföra kontrollsummorna går det att upptäcka om ett dokument har blivit ändrat. Det innebär att det till exempel blir mindre viktigt i vilken ordning personer skriver under ett dokument, eftersom det direkt upptäcks om någon ändrat i dokumentet efter att den föregående personen skrivit under."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["När du skriver under ett fysiskt dokument med penna kan det vara viktigt att sidorna är numrerade och att du skriver under på varje sida. Med en e-underskrift behövs inte det, eftersom kontrollsumman gäller hela innehållet i dokumentet."],"attributes":{}}]