Till innehållet

Myndigheternas resultat

DIGG följer regelbundet upp de statliga myndigheternas utveckling inom e-handel. Här hittar du resultatet från vår senaste undersökning.

Undersökningen avser helåret 2020 och enkäten skickades till 160 myndigheter med en svarsfrekvens på 95 procent.

Den data som hämtas in från myndigheterna är följande:

 • Antal leverantörsfakturor
 • Antal elektroniska leverantörsfakturor (e-fakturor)
 • Antal matchade leverantörsfakturor
 • Antal elektroniska order (e-order)

Inhämtade data tillgängliggörs på dataportalen.se tillsammans med de uträknade nyckeltalen samt uppgifter om respondenternas årsarbetskrafter (ÅA) och organisationsnummer som årligen inhämtats från Ekonomistyrningsverket.

Nyckeltalen som redovisas i tabellen nedan har räknats ut av DIGG utifrån den data som inhämtats.

Förklaringar av tabellen

Tabellen nedan går att sortera i stigande eller fallande sortering genom att klicka på respektive kolumnrubrik.

Andel e-faktura: Nyckeltalet beräknas av DIGG utifrån de uppgifter som myndigheten lämnat i enkäten. Definition av leverantörsfaktura och e-faktura samt formel för beräkning finns under Vanliga frågor och svar.

Andel matchade fakturor: Nyckeltalet beräknas av DIGG utifrån de uppgifter som myndigheten lämnat i enkäten. Definition av matchning samt formel för beräkning finns under Vanliga frågor och svar.

Antal e-ordrar per 100 ÅA: DIGG räknar om inrapporterat antal e-ordrar till e-ordrar per 100 årsarbetskrafter (ÅA). På så sätt kan vi jämföra olika myndigheter med varandra. Antalet ÅA inhämtas från Ekonomistyrningsverket. Definition av e-order samt formel för beräkning finns under Vanliga frågor och svar.

Grön: de respondenter som har högst värden per nyckeltal markeras gröna i tabellen, motsvarar 25 % av totala antalet respondenter.

Gul: de respondenter som ligger i mellanskiktet per nyckeltal markeras gula i tabellen, motsvarar 50 % av totala antalet respondenter.

Röd: de respondenter som har lägsta värdet per nyckeltal markeras röda i tabellen, motsvarar 25 % av totala antalet respondenter.

Grå N/A: myndigheter som fått enkäten men ej besvarat hela eller delar av enkäten.

Myndigheternas resultat 2020

Myndighet
Andel e-faktura
Andel matchade fakturor
Antal e-order/ 100 ÅA
Affärsverket svenska kraftnät
81%
57%
1829
Arbetsförmedlingen
98%
94%
3505
Arbetsgivarverket
76%
1%
7
Arbetsmiljöverket
79%
16%
303
Blekinge Tekniska Högskola
90%
64%
776
Bolagsverket
89%
72%
186
Boverket
N/A
N/A
N/A
Brottsförebyggande rådet
96%
8%
31
Brottsoffermyndigheten
64%
0%
0
Centrala studiestödsnämnden
70%
46%
63
Diskrimineringsombudsmannen
83%
5%
0
Domstolsverket
90%
8%
97
E-hälsomyndigheten
58%
0%
0
Ekobrottsmyndigheten
87%
2%
65
Ekonomistyrningsverket
90%
51%
223
Elsäkerhetsverket
45%
0%
0
Energimarknadsinspektionen
69%
1%
18
Exportkreditnämnden
84%
42%
7
Finansinspektionen
77%
0%
2
Folke Bernadotteakademin
70%
0%
0
Folkhälsomyndigheten
87%
13%
204
Fortifikationsverket
76%
57%
2926
Försvarshögskolan
84%
70%
545
Försäkringskassan
84%
59%
141
Gymnastik- och idrottshögskolan
36%
0%
29
Göteborgs universitet
88%
24%
373
Havs- och vattenmyndigheten
85%
0%
0
Högskolan Dalarna
82%
48%
88
Högskolan i Borås
68%
0%
7
Högskolan i Gävle
92%
1%
273
Högskolan i Halmstad
92%
31%
153
Högskolan i Skövde
92%
33%
100
Högskolan Kristianstad
90%
28%
26
Högskolan Väst
82%
28%
244
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
88%
2%
18
Inspektionen för vård och omsorg
83%
6%
46
Institutet för rymdfysik
100%
0%
0
Institutet för språk och folkminnen
40%
8%
68
Integritetsskyddsmyndigheten
73%
0%
0
Jämställdhetsmyndigheten
74%
2%
45
Kammarkollegiet
80%
44%
3
Karlstads universitet
79%
9%
46
Karolinska Institutet
76%
6%
76
Kemikalieinspektionen
67%
2%
20
Kommerskollegium
83%
29%
107
Konkurrensverket
77%
12%
85
Konstfack
55%
2%
51
Konsumentverket
82%
11%
39
Kriminalvården
N/A
N/A
N/A
Kronofogdemyndigheten
81%
15%
269
Kungl. biblioteket
73%
0%
105
Kungl. Konsthögskolan
83%
0%
0
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
48%
0%
0
Kungl. Tekniska högskolan
71%
0%
268
Kungliga hov- och slottsstaten
N/A
N/A
N/A
Kustbevakningen
86%
30%
677
Lantmäteriet
76%
12%
351
Linköpings universitet
74%
28%
490
Linnéuniversitetet
70%
9%
104
Livsmedelsverket
86%
54%
105
Luftfartsverket
78%
0%
32
Luleå tekniska universitet
88%
44%
38
Lunds universitet
81%
27%
361
Läkemedelsverket
86%
25%
76
Länsstyrelsen i Blekinge län
67%
1%
14
Länsstyrelsen i Dalarnas län
71%
10%
183
Länsstyrelsen i Gotlands län
49%
1%
17
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
70%
2%
36
Länsstyrelsen i Hallands län
N/A
N/A
N/A
Länsstyrelsen i Jämtlands län
77%
29%
136
Länsstyrelsen i Jönköpings Län
79%
4%
27
Länsstyrelsen i Kalmar län
52%
1%
32
Länsstyrelsen i Kronobergs län
74%
2%
24
Länsstyrelsen i Norrbottens län
N/A
N/A
N/A
Länsstyrelsen i Skåne län
83%
12%
64
Länsstyrelsen i Stockholms län
75%
25%
340
Länsstyrelsen i Södermanlands Län
41%
2%
48
Länsstyrelsen i Uppsala län
83%
25%
325
Länsstyrelsen i Värmlands län
76%
3%
45
Länsstyrelsen i Västerbottens län
77%
9%
194
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
77%
22%
116
Länsstyrelsen i Västmanlands län
84%
16%
207
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
91%
59%
363
Länsstyrelsen i Örebro län
80%
8%
162
Länsstyrelsen i Östergötlands län
71%
5%
23
Malmö universitet
84%
32%
157
Migrationsverket
78%
40%
258
Mittuniversitetet
65%
0%
54
Moderna museet
60%
0%
7
Myndigheten för digital förvaltning
88%
4%
79
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
N/A
N/A
N/A
Myndigheten för tillgängliga medier
77%
24%
1546
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
77%
34%
14
Myndigheten för yrkeshögskolan
88%
36%
16
Mälardalens Högskola
86%
8%
82
Nationalmuseum
55%
0%
0
Naturhistoriska riksmuseet
53%
1%
15
Naturvårdsverket
76%
1%
4
Patent- och registreringsverket
83%
15%
118
Pensionsmyndigheten
86%
10%
106
Polismyndigheten
77%
17%
219
Post- och telestyrelsen
83%
32%
8
Riksantikvarieämbetet
76%
6%
84
Riksarkivet
52%
0%
5
Riksgäldskontoret
73%
45%
0
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
92%
7%
0
Rättsmedicinalverket
77%
28%
486
Sameskolstyrelsen
49%
0%
4
Sametinget
63%
0%
14
Sjöfartsverket
76%
N/A
116
Skatteverket
90%
40%
273
Skogsstyrelsen
87%
61%
390
Socialstyrelsen
82%
9%
85
Specialpedagogiska skolmyndigheten
86%
16%
263
Spelinspektionen
59%
0%
0
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
67%
0%
0
Statens energimyndighet
87%
65%
113
Statens fastighetsverk
84%
55%
3913
Statens försvarshistoriska museer
51%
0%
240
Statens geotekniska institut
21%
0%
0
Statens historiska museer
50%
1%
35
Statens institutionsstyrelse
83%
27%
609
Statens jordbruksverk
85%
7%
9
Statens kulturråd
86%
0%
3
Statens maritima och transporthistoriska museer
54%
0%
0
Statens museer för världskultur
76%
7%
32
Statens musikverk
67%
5%
18
Statens servicecenter
84%
30%
196
Statens skolinspektion
91%
8%
38
Statens Skolverk
94%
71%
271
Statens tjänstepensionsverk
90%
31%
85
Statens veterinärmedicinska anstalt
75%
35%
818
Statens väg- och transportforskningsinstitut
56%
0%
0
Statistiska centralbyrån
93%
59%
207
Statskontoret
83%
0%
0
Stockholms konstnärliga högskola
53%
0%
0
Stockholms universitet
72%
14%
128
Strålsäkerhetsmyndigheten
68%
8%
197
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
83%
0%
17
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
92%
32%
16
Svenska institutet
N/A
N/A
N/A
Sveriges geologiska undersökning
71%
0%
20
Sveriges Lantbruksuniversitet
74%
20%
511
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
81%
63%
173
Södertörns högskola
92%
50%
384
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
72%
2%
5
Tillväxtverket
96%
6%
0
Totalförsvarets Plikt- och prövningsverk
92%
12%
91
Trafikverket
90%
29%
283
Transportstyrelsen
96%
3%
22
Tullverket
86%
52%
110
Umeå universitet
70%
7%
85
Universitets- och högskolerådet
N/A
N/A
N/A
Universitetskanslersämbetet
77%
2%
24
Upphandlingsmyndigheten
92%
57%
577
Uppsala universitet
68%
0%
305
Verket för innovationssystem
74%
2%
29
Vetenskapsrådet
66%
0%
103
Åklagarmyndigheten
95%
59%
79
Örebro universitet
87%
25%
38

Datauttag till enkät

Här beskrivs hur information till enkäten tas fram från CGI:s e-handelstjänst, från Vismas e-handelstjänst och från den uppsättning av Vismas e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

Här beskriver vi hur du tar fram informationen från CGI:s e-handelstjänst, från Visma:s e-handelstjänst och från den uppsättning av Visma:s e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

CGI:s e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Raindance om antal elektroniska ordrar:

 1. I Raindance-portalen, välj Beslutsstöd / Uppföljning / Frågor & Analys – flik ESV. Dubbelklicka på rapporten Inköpsorder per månad (ESV), alternativt markera och tryck "Öppna".
 2. Innevarande År och Månad 01-12 är angivet som default-värde. Ändra till det år som efterfrågas i enkäten. År och Månad baseras på inköpsorderns registreringsdatum i Raindance, det vill säga datum då beställningen blev attesterad och signerad och ordern skapades. Orderbelopp, Antal order och Antal konteringsrader per månad visas direkt i rapporten.
 3. Genom att högerklicka på ledtexten Ordertyp och välja "Dölj/visa kolumn" visas beloppen per ordertyp. Välj Delsummor 1 för att få summering per månad.

Vismas e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Proceedo om antal elektroniska ordrar:

 1. Använd rapportgeneratorn.
 2. Välj datakälla Orderhuvud samt kolumnerna Ordernummer och Skapat datum.
 3. På raden Skapat datum, välj filter för datumspannet på efterfrågad period.
 4. Tryck "Skapa rapport" och ladda sedan hem den från fliken "Rapportlista".
 5. Använd Excel för att summera antalet.

Statens servicecenter

Myndigheter som använder Statens servicecenters uppsättning av Vismas e-handelstjänst kan använda rapportgeneratorn och markera Visa delade rapportfrågor. Välj sedan rapportfråga ”DIGG Antal order”.

Här beskriver vi hur du tar fram informationen från CGI:s e-handelstjänst, från Visma:s e-handelstjänst och från den uppsättning av Visma:s e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

CGI:s e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Raindance om antal e-fakturor från leverantörer:

 1. I Raindance-portalen, välj Beslutsstöd / Uppföljning / Frågor & Analys – flik ESV. Dubbelklicka på rapporten E-faktura per månad (ESV), alternativt markera och tryck "Öppna".
 2. Innevarande År och Månad 01-12 är angivet som default-värde. Ändra till det år som efterfrågas i enkäten. År och Månad baseras på fakturans registreringsdatum i Raindance. Fakturorna antas vara elektroniska när de saknar skanningnummer (SKNR). Alternativt kan de specifika fakturatyperna för elektroniska fakturor anges i fältet Fakt.typ (ex EF,EU,EO).
 3. Genom att högerklicka på ledtexten Fakt.typ och välja "Dölj/visa kolumn" visas beloppen per fakturatyp. Välj Delsummor 1 för att få summering per månad.

Vismas e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Proceedo om antal e-fakturor från leverantörer:

 1. Använd rapportgeneratorn.
 2. Välj datakälla Fakturahuvud samt kolumnerna Fakturanummer, Bokföringsdatum, Flöde och Importtyp.
 3. På raden Bokföringsdatum, välj filter för datumspannet på efterfrågad period.
 4. På raden Importtyp, skriv in i fältet för filter: WEB-EDI;CONNECT;STDChannel.
 5. Sortera på Importtyp och skapa rapporten.
 6. Ladda hem rapporten från fliken "Rapportlista" och använd Excel för att beräkna antalet.

Statens servicecenter

Myndigheter som använder Statens servicecenters uppsättning av Vismas e-handelstjänst kan använda rapportgeneratorn och markera Visa delade rapportfrågor. Välj sedan rapportfråga ”DIGG Antal e-fakturor från leverantörer”.

Här beskriver vi hur du tar fram informationen från CGI:s e-handelstjänst, från Visma:s e-handelstjänst och från den uppsättning av Visma:s e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

CGI:s e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Raindance om antal matchade leverantörsfakturor:

 1. I Raindance-portalen, välj Beslutsstöd / Uppföljning / Frågor & Analys – Flik ESV Dubbelklicka på rapporten Matchade fakturor per månad (ESV), alternativt markera och tryck "Öppna".
 2. Innevarande År och Månad 01-12 är angivet som default-värde. Ändra till det år som efterfrågas i enkäten. År och Månad baseras på fakturans registreringsdatum i Raindance. Fakturabelopp och Antal fakturor per månad visas direkt i rapporten.
 3. Genom att högerklicka på ledtexten Fakturatyp och välja "Dölj/visa kolumn" visas beloppen per fakturatyp. Välj Delsummor 1 för att få summering per månad.

Vismas e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Proceedo om antal matchade leverantörsfakturor:

 1. Använd rapportgeneratorn.
 2. Välj datakälla Fakturahuvud samt kolumnerna Fakturanummer, Bokföringsdatum, Flöde och Importtyp.
 3. På raden Bokföringsdatum, välj filter för datumspannet på efterfrågad period.
 4. Välj "Flöde" under menyn "Välj sortering".
 5. Skapa rapporten och ladda hem den från fliken "Rapportlista".
 6. Använd Excel för att beräkna antalet enligt nedan: - Fakturor som har flödestypen ORDER_MATCH. ORDER_MATCH = Fakturor som hittat en tillhörande order. - Fakturor som har flödestypen SUBSCR_OL. SUBSCR_OL = Fakturor som hittat ett tillhörande abonnemang.

Statens servicecenter

Myndigheter som använder Statens servicecenters uppsättning av Vismas e-handelstjänst kan använda rapportgeneratorn och markera Visa delade rapportfrågor. Välj sedan rapportfråga ”DIGG Antal matchade leverantörsfakturor”.

Vanliga frågor och svar

En elektronisk order (e-order) skapas när en beställning har godkänts i ett e-handelssystem. Tänk på att beställningar också kan attesteras i till exempel ett personalsystem.

E-order kan skickas elektroniskt till varu- och tjänsteleverantörer men de kan också kommuniceras på andra sätt. En beställning i e-handelssystemet kan ibland omfatta varor och tjänster från flera olika leverantörer, men e-handelssystemet skapar en separat order till varje leverantör.

Nej. Ett av syftena med statens införande av e-beställningar är att förbättra möjligheten till styrning genom att inköp ska vara godkända av ansvarig chef, budgetansvarig eller motsvarande innan de kommuniceras till leverantören.

Elektroniska fakturor (e-fakturor) är fakturor som både skickas och tas emot i elektronisk form. Fakturor som registreras manuellt av leverantören i ett webbgränssnitt (leverantörsportal) räknas också som e-fakturor.

Fakturor i PDF-format och pappersfakturor som skannas räknas inte som e-fakturor.

Leverantörsfakturor är samtliga fakturor som tas emot från varu- och tjänsteleverantörer.

Leverantörsfakturor inkluderar inte utlägg/kvitton, vissa avgifter, bidrag, stipendier, skatter, återbetalningar eller vidarefaktureringar. Dessa ska exkluderas från angivna antal leverantörsfakturor.

Matchning innebär att leverantörsfakturor automatiskt knyts till en order eller ett abonnemang eller motsvarande i e-handelssystemet. Även leverantörsfakturor där det funnits avvikelser som krävt manuell hantering räknas som en matchad faktura.

Formel för beräkning: Antal e-fakturor från leverantörer / Antal leverantörsfakturor = Andel e-faktura.

Formel för beräkning: Antal matchade leverantörsfakturor / Antal leverantörsfakturor = Andel matchade fakturor.

Formel för beräkning: Antal e-order / Antal registrerade ÅA * 100 = Antal e-order per 100 ÅA

Antalet ÅA inhämtas från Ekonomistyrningsverket.