Till innehållet

Uppföljning av myndigheternas e-handel

DIGG följer regelbundet upp de statliga myndigheternas utveckling inom e-handel. Enkäten skickas ut till alla statliga myndigheter med fler än 50 årsarbetskrafter, som ska hantera utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt enligt föreskrifter till förordning 2003:770. Här hittar du myndigheternas senaste resultat.

Den senaste uppföljningen helåret 2019 av statliga myndigheters e-handel visar på att många myndigheter fortsatt att förbättra sitt e-handelsarbete inom flera områden. Det är dock fortfarande många myndigheter som ligger långt efter och som exempelvis inte kommit igång med att göra elektroniska beställningar, här finns stora vinsthemtagningar att göra.

Myndigheternas resultat 2019

Den senaste undersökningen avser helåret 2019 och enkäten skickades till 156 myndigheter med en svarsfrekvens på 96 procent.

Grön: 25% av de svarande myndigheterna som har högsta siffrorna per nyckeltal markeras grön i tabellen.

Gul: 50% av de svarande myndigheterna som ligger i mellanskiktet per nyckeltal.

Röd: 25% av de svarande myndigheterna som har lägst siffror per nyckeltal.

Grå: myndigheter som fått enkäten men ej besvarat den.

e-ordrar: DIGG räknar om inrapporterat antal e-ordrar till e-ordrar per 100 årsarbetskrafter. På så sätt kan vi jämföra olika myndigheter med varandra.

Myndighet
e- ordrar
e- fakturor
Matchade fakturor
Arbetsförmedlingen
2285
91%
76%
Arbetsgivarverket
N/A
N/A
N/A
Arbetsmiljöverket
313
77%
11%
Blekinge Tekniska Högskola
1162
89%
62%
Bolagsverket
142
86%
67%
Boverket
43
95%
2%
Brottsförebygganderådet
28
89%
5%
Brottsoffermyndigheten
0
35%
0%
Centrala Studiestödsnämnden CSN
64
54%
26%
Datainspektionen
0
71%
0%
Diskrimineringsombudsmannen
0
74%
3%
Domstolsverket/Sveriges Domstolar
74
84%
4%
E-hälsomyndigheten
0
30%
0%
Ekobrottsmyndigheten
65
90%
1%
Ekonomistyrningsverket
305
80%
49%
Energimarknadsinspektionen
21
52%
0%
Exportkreditnämnden
17
80%
45%
Finansinspektionen
11
84%
1%
Folke Bernadotteakademin
0
72%
0%
Folkhälsomyndigheten
123
80%
5%
Fortifikationsverket
2979
69%
53%
Försvarshögskolan
698
70%
60%
Försäkringskassan
170
85%
58%
Gymnastik- och idrottshögskolan
67
21%
2%
Göteborgs universitet
369
83%
18%
Havs- och vattenmyndigheten
0
73%
0%
Högskolan Dalarna
98
81%
33%
Högskolan i Borås
0
69%
0%
Högskolan i Gävle
278
80%
1%
Högskolan i Halmstad
13
78%
20%
Högskolan i Skövde
103
87%
20%
Högskolan Kristianstad
25
84%
21%
Högskolan Väst
341
77%
41%
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
12
79%
1%
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
N/A
79%
3%
Institutet för rymdfysik
0
65%
0%
Institutet för språk och folkminnen (Isof)
38
34%
3%
Jämställdhetsmyndigheten
19
68%
1%
Kammarkollegiet
7
75%
35%
Karlstads universitet
38
71%
4%
Karolinska Institutet
50
59%
4%
Kemikalieinspektionen
5
63%
0%
Kommerskollegium
19
82%
15%
Konjunkturinstitutet
88
93%
48%
Konkurrensverket
1
66%
3%
Konstfack
101
34%
3%
Konsumentverket
20
78%
2%
Kriminalvården
451
78%
24%
Kronofogdemyndigheten
201
62%
6%
Kungl. Biblioteket
376
59%
0%
Kungl. Konsthögskolan
0
72%
0%
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
0
25%
0%
Kungl. Tekniska högskolan
262
68%
0%
Kustbevakningen
254
80%
16%
Lantmäteriet
339
73%
9%
Linköpings universitet
580
69%
23%
Linnéuniversitetet
92
67%
5%
Livsmedelsverket
120
64%
42%
Luftfartsverket
N/A
N/A
N/A
Luleå tekniska universitet
34
81%
34%
Lunds universitet
329
77%
19%
Läkemedelsverket
120
74%
20%
Länsstyrelsen i Blekinge
9
58%
0%
Länsstyrelsen i Dalarnas län
99
61%
5%
Länsstyrelsen i Gotlands län
17
53%
1%
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
29
55%
2%
Länsstyrelsen i Hallands län
73
72%
3%
Länsstyrelsen i Jämtlands län
76
59%
15%
Länsstyrelsen i Jönköpings Län
21
70%
2%
Länsstyrelsen i Kalmar län
10
43%
0%
Länsstyrelsen i Kronobergs län
16
70%
36%
Länsstyrelsen i Norrbottens län
470
53%
14%
Länsstyrelsen i Skåne
104
67%
13%
Länsstyrelsen i Stockholm
447
63%
25%
Länsstyrelsen i Södermanland
38
34%
1%
Länsstyrelsen i Uppsala län
313
77%
9%
Länsstyrelsen i Värmland
35
54%
1%
Länsstyrelsen i Västerbotten
170
69%
5%
Länsstyrelsen i Västernorrland
103
64%
14%
Länsstyrelsen i Västmanlands län
195
70%
6%
Länsstyrelsen i västra Götaland
348
77%
40%
Länsstyrelsen i Örebro län
207
68%
7%
Länsstyrelsen i Östergötland
21
68%
3%
Malmö universitet
154
77%
18%
Migrationsverket
232
74%
34%
Mittuniversitetet
105
63%
0%
Moderna museet
0
46%
0%
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
0
67%
0%
Myndigheten för tillgängliga medier
670
68%
5%
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
4
75%
19%
Myndigheten för yrkeshögskolan
14
85%
24%
Mälardalens Högskola
103
78%
6%
Nationalmuseum
0
20%
0%
Naturhistoriska Riksmuseet
2
7%
0%
Naturvårdsverket
4
70%
0%
Patent- och registreringsverket
N/A
N/A
N/A
Pensionsmyndigheten
198
81%
9%
Polismyndigheten
198
69%
7%
Post- och telestyrelsen
9
78%
33%
Riksantikvarieämbetet
97
62%
4%
Riksarkivet
N/A
N/A
N/A
Riksgäldskontoret
0
66%
27%
Rättsmedicinalverket
397
70%
20%
Sameskolstyrelsen
5
28%
0%
Sjöfartsverket
9
67%
N/A
Skatteverket
263
79%
27%
Skogsstyrelsen
221
86%
57%
Socialstyrelsen
73
73%
5%
Specialpedagogiska skolmyndigheten
248
85%
12%
statens beredning för medicinsk och social utvärdering
0
50%
0%
Statens energimyndigheten
115
79%
50%
Statens fastighetsverk
3516
62%
44%
Statens försvarshistoriska museer, SFHM
0
35%
0%
Statens geotekniska institut
0
18%
0%
Statens Historiska Museer (SHM)
32
39%
1%
Statens institutionsstyrelse
569
75%
19%
Statens Jordbruksverk
12
79%
10%
Statens Kulturråd
0
78%
0%
Statens maritima och transporthistoriska museer
1
42%
0%
Statens museer för världskultur
2
54%
0%
Statens musikverk
N/A
N/A
N/A
Statens servicecenter
177
80%
15%
Statens skolinspektion
19
79%
2%
Statens skolverk
311
91%
66%
Statens tjänstepensionsverk
73
77%
21%
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
684
72%
26%
Statens väg- och transportforskningsinstitut
0
56%
0%
Statistiska centralbyrån
284
86%
44%
Statskontoret
N/A
N/A
N/A
Stockholms konstnärliga högskola
0
39%
0%
Stockholms universitet
65
62%
3%
Strålsäkerhetsmyndigheten
307
71%
6%
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)
16
83%
0%
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida
2
79%
8%
Svenska ESF-rådet
1
88%
15%
Svenska institutet
N/A
N/A
N/A
Svenska kraftnät
1861
74%
52%
Sveriges geologiska undersökning - SGU
5
66%
0%
Sveriges Lantbruksuniversitet
550
65%
14%
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI
317
80%
50%
Södertörns Högskola
427
89%
34%
Tandvård och läkemedelsförmånsverket, TLV
5
57%
2%
Tillväxtverket
0
71%
0%
Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet
109
83%
11%
Trafikverket
252
85%
26%
Transportstyrelsen
17
78%
1%
Tullverket
66
85%
65%
Umeå universitet
104
77%
5%
Universitets- och högskolerådet
0
58%
0%
Universitetskanslersämbetet
33
66%
1%
Upphandlingsmyndigheten
230
80%
17%
Uppsala universitet
252
66%
0%
Verket för innovationssystem, Vinnova
54
72%
1%
Vetenskapsrådet
257
78%
2%
Åklagarmyndigheten
82
88%
9%
Örebro universitet
35
83%
18%

Vår analys av resultatet för 2019

Resultatet visar att andelen e-fakturor fortsätter att öka för många myndigheter. Detta kan delvis bero på att myndigheterna jobbat länge och målinriktat att styra om från papper/PDF faktura till e-faktura från sina leverantörer. Men kanske framförallt att lagen om obligatorisk e-faktura till följd av offentlig upphandling (2018:1277) och DIGG:s föreskrift om registrering i Peppol trätt i kraft under året 2019.

Totala volymen leverantörsfakturor till myndigheterna ökar med ca 475 000 mellan åren 2018 och 2019, en ökning på 10 procent. Bryter vi ut e-fakturorna ur denna mängd ser vi att dessa volymer nu står för en ännu större andel och utgör 75 procent av den totala mängden leverantörsfakturor som skickas till myndigheter i vår undersökning.

Samtliga myndigheter som deltar i enkäten svarar också Ja på frågan om myndigheten är registrerad som mottagare av e-faktura (Peppol BIS Billing 3) i Peppol.

Som ett resultat av ökat nyttjande av e-faktura ökar även antalet ordermatchade leverantörsfakturor med nästan 15 procent, här finns mer att göra för att ta del av vinsthemtagningar och skapa effektivare processer.

Antalet myndigheter som säger sig inte lagt någon elektronisk order har ökat, vid förra mätning sa 9 procent av de tillfrågade att de inte gjort någon elektronisk beställning, för 2019 var motsvarande siffra 15 procent.  Även volymen av elektroniska ordrar minskar med 8 procent mellan åren. En minskning i antal ordrar för en myndighet som har kommit igång med e-handel kan innebära att de har fortsatt att förbättra sin beställarorganisation och samordnar sina inköp. Det finns dock en förhållandevis hög andel myndigheter som ännu inte kommit igång med att göra elektroniska beställningar.

Sammanfattningsvis visar resultatet att många myndigheter behöver fortsätta förbättra sitt e-handelsarbete ytterligare för att kunna realisera de effektiviseringsvinster som e-handel möjliggör.

Vår analys per område

Under 2019 har myndigheterna lagt 8 procent färre ordrar, en minskning med nästan 65 000 stycken e-ordrar jämfört med 2018. Men det behöver inte innebära en försämring då många myndigheter arbetar med att förbättra sina beställarorganisationer och att utse ansvariga beställare som därmed kan samordna inköp och detta leder i sin tur i många fall till att färre order läggs totalt inom myndigheten.

En elektronisk order har många fördelar jämfört med en beställning via telefon eller ett köp i butik. Förutom tids- och kostnadsbesparingar gör myndigheten inköpet baserat på de upphandlade ramavtal som finns. Det innebär att köpet är det bästa utifrån flera aspekter – bland annat det bästa priset.

Storleken på myndigheten verkar inte vara en avgörande faktor för att uppvisa ett bra resultat med många elektroniska beställningar. Det är både större och mindre organisationer som uppvisar en hög siffra. Gemensamt bland de myndigheter som ligger i topp är däremot att flera av dem har genomfört ett strategiskt och målinriktat e-handelsarbete i sin organisation, vilket troligtvis är en viktig framgångsfaktor.

I likhet med tidigare år är det stor skillnad mellan myndigheterna i hur långt de kommit på området. De myndigheter som redan kommit långt har förbättrat sig ytterligare, medan nästan 15 procent anger att de inte gör några elektroniska beställningar alls. Det är en ökning med 4 stycken myndigheter sedan 2018 och innebär att en betydande andel av myndigheterna (22 stycken) fortfarande inte infört e-handel i praktiken. Dessa myndigheter kan inte anses leva upp till föreskriften till förordningen om elektroniskt informationsutbyte (2003:770), där det framgår att myndigheterna ska göra sina utgående beställningar elektroniskt.

I enkäten frågar DIGG varje myndighet om fördelningen mellan e-fakturor i förhållande till pappersfakturor. Resultatet visar att staten som helhet tog emot 66 procent e-fakturor under andra halvåret 2018. Motsvarande siffra för helåret 2019 var 76 procent.

88 procent (131 stycken) av myndigheterna som besvarade enkäten har över 50 procent elektroniska fakturor. Ungefär var tionde myndighet har fortfarande ett fakturaflöde som inte består av en majoritet e-fakturor.

Just runt e-faktura var 2019 ett intensivt år med införande av Lagen om obligatorisk e-faktura till följd av offentlig upphandling (2018:1277) som även kompletterades med DIGG:s föreskrift om registrering i Peppol.

Fakturamatchning innebär att en leverantörsfaktura har kunnat knytas till en order eller ett abonnemang i e-handelssystemet. Syftet är både att automatisera fakturahanteringen vilket leder till stora tidsvinster och att upptäcka felaktigheter – exempelvis att de fakturerade priserna avviker från avtalet.

Resultatet 2019 visar en ökning på nästan 15 procent av den totala volymen av matchade leverantörsfakturor. Ungefär var fjärde faktura i staten är matchad mot en order eller ett abonnemang. Utfallet skiljer sig dock fortfarande stort mellan myndigheterna, vilket är i linje med resultaten från tidigare mätningar. En del myndigheter har kommit långt på området och 8 procent av myndigheterna har 50 procent eller mer i matchning.

Andelen myndigheter som har angivit att de inte matchar några fakturor ligger ändå på en relativt hög nivå, 35 stycken eller 23 procent av de som svarat på enkäten.

På frågan om myndighetens krav på e-handel i samband med upphandlingar svarar 120 st Ja och 29 st svarar Nej.

Orsaken till att ca 19 % av myndigheterna svarat Nej uppges främst vara ett dåligt systemstöd och därför inte har de tekniska förutsättningar att utveckla sin e-handel. Några svarar att det ska rättas till i samband med nästa upphandling av aktuella system eller i en övergång till Statens Service Center SCC.

Ett annat återkommande svar är att myndigheten inte bedömer upphandlingen som lämplig för e-handel och att man därför inte väljer att kravställa, i några fall efterfrågas endast e-faktura.

Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte och dess föreskrifter säger b la att Myndigheter ska effektivisera sina beställnings-, leverans- och fakturahanteringsprocesser genom att använda IT-system som stödjer detta arbetsflöde.

Samtliga myndigheter, oavsett antal anställda, ska tillhandahålla en leverantörsportal för de leverantörer som inte själva har möjlighet till elektroniskt informationsutbyte avseende faktura.

Myndigheter, med fler än 50 anställda, ska även hantera sina utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt och tillhandahålla en leverantörsportal för elektroniskt informationsutbyte avseende produktkatalog och order.

Det finns undantag från denna förordning så det går inte att uttala sig om enskilda fall, generellt sett kan myndigheter med mer än 50 anställda som inte kravställer e-handel vid upphandling inte anses leva upp till föreskriften till Förordningen om elektroniskt informationsutbyte (2003:770).

Vi ställer även fråga om er myndighet följer upp avtalstrohet, dvs att avrop sker på upphandlade ramavtal, och ger möjlighet till att kommentera inrapporterat Nej svar.
De 149 inkomna svaren på denna fråga fördelas på detta sätt:

 • Ja, vi gör det manuellt, 36 svar eller 24 %.
 • Ja, med hjälp av systemstöd, 90 svar eller 60 %.             
 • Nej (utveckla gärna med kommentar), 23 svar eller 16 %.

De respondenter som svarat Nej och valt att kommentera i fritext ser vi att den främsta orsaken är resursbrist. Två andra återkommande svar är att rutiner ej är på plats för att följa upp avtalstrohet och/eller att systemstöd saknas. Detta är inte på något sätt en ovanlig situation, att man identifierat ett område för förbättring, men pga resursbrist och en tröghet i förändringsarbetet ännu inte nått till önskat läge. Samtidigt ser vi att en majoritet av respondenterna följer upp att de avropar på upphandlade ramavtal med hjälp av systemstöd.

Flera myndigheter har svarat att de gör stickprov och några meddelar att rutiner beräknas snart vara på plats gällande uppföljning av avrop på upphandlande ramavtal.

Genom att använda ett e-handelssystem och analyserar data ökar förståelsen och kunskapen om vilka inköpsmönster som finns i myndigheten. Det kan vara av stor vikt i det strategiska arbetet av uppföljning och analys och kan svara på frågor som:

 • Följer vi lagar och regler?
 • Använder vi pengarna effektivt?
 • Vilka är våra mest strategiska inköpsområden?
 • Vilka är våra viktigaste leverantörer?

I enkäten avseende 2018 ställdes en fråga om i vilken grad några angivna faktorer ansågs vara en utmaning/svårighet för myndigheten i utvecklingen och förbättringen av dess e-handelsarbete? Skalan var 0-6 där 0 innebar ”ingen utmaning/svårighet alls” och 6 innebär ”mycket stor svårighet/utmaning”.

Av siffrorna nedan framgår att det upplevs enklare att frigöra ekonomiska resurser än personella resurser till e-handelsarbetet. Brist på personella resurserna är den största utmaningen i utvecklingen och förbättringen av e-handelsarbetet inom myndigheterna.

A) Att frigöra ekonomiska resurser: 3,13
B) Att frigöra personella resurser: 4,16
C) Otillräckligt stöd från myndighetens ledning: 2,60
D) Att få leverantörer att ansluta sig till e-handelssystemet: 3,43
E) Att förstå SFTI:s standarder och hur de ska användas: 2,80
F) Att e-handelssystemet har tillräckligt hög funktionalitet: 3,49
G) Förändringsarbete gentemot medarbetare i organisationen: 3,70
H) Annat: 3,57

Alternativet ”Annat” gav möjlighet att komplettera med ett fritextsvar. I fritextsvaren framgår det att flera myndigheter upplever svårigheter med att göra tjänster beställningsbara i e-handelssystemet, flera myndigheter efterfrågar även bättre stöd från Statens servicecenter. Flera myndigheter påtalar också att det är svårt att göra de statliga ramavtalen beställningsbara på e-handel då de ofta är kopplade till förnyad konkurrensutsättning som det saknas systemstöd för i e-handelssystem.

Så fyller du i enkäten

Begrepp

En elektronisk order (e-order) skapas när en beställning har godkänts i ett e-handelssystem. Tänk på att beställningar också kan attesteras i till exempel personalsystem.

E-ordrar kan skickas elektroniskt till varu- och tjänsteleverantörer men de kan också kommuniceras på andra sätt. En beställning i e-handelssystemet kan ibland omfatta varor och tjänster från flera olika leverantörer, men e-handelssystemet skapar en separat order till varje leverantör. 

E-fakturor är fakturor som både skickas och tas emot i elektronisk form. Fakturor som registreras manuellt av leverantören i ett webbgränssnitt (leverantörsportal) räknas som e-fakturor.

Fakturor i PDF-format och pappersfakturor som skannas räknas inte som e-fakturor.

Leverantörsfakturor är samtliga fakturor som tas emot från varu- och tjänsteleverantörer.

Leverantörsfakturor inkluderar inte utlägg/kvitton, vissa avgifter, bidrag, stipendier, skatter, återbetalningar eller vidarefaktureringar. Dessa ska exkluderas från angivna antal leverantörsfakturor.

Matchning innebär att leverantörsfakturor automatiskt knyts till en order eller ett abonnemang eller motsvarande i e-handelssystemet. Även leverantörsfakturor där det funnits avvikelser som krävt manuell hantering räknas som en matchad faktura.

Så hämtar du information från ditt e-handelssystem

Här beskriver vi hur du tar fram information till enkäten från CGI:s e-handelstjänst, från Vismas e-handelstjänst och från den uppsättning av Vismas e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

Här beskriver vi hur du tar fram informationen från CGI:s e-handelstjänst, från Visma:s e-handelstjänst och från den uppsättning av Visma:s e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

CGI:s e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Raindance om antal elektroniska ordrar:

 1. I Raindance-portalen, välj Beslutsstöd / Uppföljning / Frågor & Analys – flik ESV. Dubbelklicka på rapporten Inköpsorder per månad (ESV), alternativt markera och tryck "Öppna".
 2. Innevarande År och Månad 01-12 är angivet som default-värde. Ändra till det år som efterfrågas i enkäten. År och Månad baseras på inköpsorderns registreringsdatum i Raindance, det vill säga datum då beställningen blev attesterad och signerad och ordern skapades. Orderbelopp, Antal order och Antal konteringsrader per månad visas direkt i rapporten.
 3. Genom att högerklicka på ledtexten Ordertyp och välja "Dölj/visa kolumn" visas beloppen per ordertyp. Välj Delsummor 1 för att få summering per månad.

 

Vismas e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Proceedo om antal elektroniska ordrar:

 1. Använd rapportgeneratorn.
 2. Välj datakälla Orderhuvud samt kolumnerna Ordernummer och Skapat datum.
 3. På raden Skapat datum, välj filter för datumspannet på efterfrågad period.
 4. Tryck "Skapa rapport" och ladda sedan hem den från fliken "Rapportlista".
 5. Använd Excel för att summera antalet.

 

Statens servicecenter

Myndigheter som använder Statens servicecenters uppsättning av Vismas e-handelstjänst kan använda rapportgeneratorn och markera Visa delade rapportfrågor. Välj sedan rapportfråga ”DIGG Antal order”.

Här beskriver vi hur du tar fram informationen från CGI:s e-handelstjänst, från Visma:s e-handelstjänst och från den uppsättning av Visma:s e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

CGI:s e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Raindance om antal e-fakturor från leverantörer:

 1. I Raindance-portalen, välj Beslutsstöd / Uppföljning / Frågor & Analys – flik ESV. Dubbelklicka på rapporten E-faktura per månad (ESV), alternativt markera och tryck "Öppna".
 2. Innevarande År och Månad 01-12 är angivet som default-värde. Ändra till det år som efterfrågas i enkäten. År och Månad baseras på fakturans registreringsdatum i Raindance. Fakturorna antas vara elektroniska när de saknar skanningnummer (SKNR). Alternativt kan de specifika fakturatyperna för elektroniska fakturor anges i fältet Fakt.typ (ex EF,EU,EO).
 3. Genom att högerklicka på ledtexten Fakt.typ och välja "Dölj/visa kolumn" visas beloppen per fakturatyp. Välj Delsummor 1 för att få summering per månad.

Vismas e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Proceedo om antal e-fakturor från leverantörer:

 1. Använd rapportgeneratorn.
 2. Välj datakälla Fakturahuvud samt kolumnerna Fakturanummer, Bokföringsdatum, Flöde och Importtyp.
 3. På raden Bokföringsdatum, välj filter för datumspannet på efterfrågad period.
 4. På raden Importtyp, skriv in i fältet för filter: WEB-EDI;CONNECT;STDChannel.
 5. Sortera på Importtyp och skapa rapporten.
 6. Ladda hem rapporten från fliken "Rapportlista" och använd Excel för att beräkna antalet.

Statens servicecenter

Myndigheter som använder Statens servicecenters uppsättning av Vismas e-handelstjänst kan använda rapportgeneratorn och markera Visa delade rapportfrågor. Välj sedan rapportfråga ”DIGG Antal e-fakturor från leverantörer”.

Här beskriver vi hur du tar fram informationen från CGI:s e-handelstjänst, från Visma:s e-handelstjänst och från den uppsättning av Visma:s e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

CGI:s e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Raindance om antal matchade leverantörsfakturor:

 1. I Raindance-portalen, välj Beslutsstöd / Uppföljning / Frågor & Analys – Flik ESV Dubbelklicka på rapporten Matchade fakturor per månad (ESV), alternativt markera och tryck "Öppna".
 2. Innevarande År och Månad 01-12 är angivet som default-värde. Ändra till det år som efterfrågas i enkäten. År och Månad baseras på fakturans registreringsdatum i Raindance. Fakturabelopp och Antal fakturor per månad visas direkt i rapporten.
 3. Genom att högerklicka på ledtexten Fakturatyp och välja "Dölj/visa kolumn" visas beloppen per fakturatyp. Välj Delsummor 1 för att få summering per månad.

Vismas e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Proceedo om antal matchade leverantörsfakturor:

 1. Använd rapportgeneratorn.
 2. Välj datakälla Fakturahuvud samt kolumnerna Fakturanummer, Bokföringsdatum, Flöde och Importtyp.
 3. På raden Bokföringsdatum, välj filter för datumspannet på efterfrågad period.
 4. Välj "Flöde" under menyn "Välj sortering".
 5. Skapa rapporten och ladda hem den från fliken "Rapportlista".
 6. Använd Excel för att beräkna antalet enligt nedan: - Fakturor som har flödestypen ORDER_MATCH. ORDER_MATCH = Fakturor som hittat en tillhörande order. - Fakturor som har flödestypen SUBSCR_OL. SUBSCR_OL = Fakturor som hittat ett tillhörande abonnemang.

 

Statens servicecenter

Myndigheter som använder Statens servicecenters uppsättning av Vismas e-handelstjänst kan använda rapportgeneratorn och markera Visa delade rapportfrågor. Välj sedan rapportfråga ”DIGG Antal matchade leverantörsfakturor”.

Beräkna andel e-fakturor genom att dividera antalet e-fakturor med det totala antalet fakturor från leverantörer under samma period.

Utlägg, avgifter, bidrag, stipendier, skatter och återbetalningar räknas inte som leverantörsfakturor och exkluderas därmed från beräkningen.

Beräkna andel matchade leverantörsfakturor genom att dividera antalet fakturor som har matchats med order eller abonnemang i e-handelssystemet med det totala antalet fakturor från leverantörer under samma period.

Vanliga frågor och svar

Nej. Ett av syftena med statens införande av e-beställningar är att förbättra möjligheten till styrning genom att inköp ska vara godkända av ansvarig chef, budgetansvarig eller motsvarande innan de kommuniceras till leverantören.