BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230424T093422Z DESCRIPTION:Delta: Open hearing - Juridiska förutsättningar för digitali sering inom hälso- och sjukvården (digg.se) \n \nVi presentera r det pågående arbetet i vårt uppdrag att stötta regeringens arbete me d fortsatt digitalisering av verksamheter inom välfärden\, där hälso- och sjukvården är ett av tre utpekade områden. Stödet till regeringen innebär att Digg ska lämna förslag på konkreta regeländringar\, exemp elvis anpassningar i befintliga lagar och förordningar eller ny reglering där sådan saknas.\nVi inleder med att berätta kort om hur Digg har val t att ta sig an och genomföra regeringsuppdraget. Därefter presenterar v i resultaten från det arbete som gjorts hittills\, bland annat vad som fr amkommit i de workshopaktiviteter vi genomfört med representanter från h uvudmän och utförare.\nFör att kunna nå ut brett och inte missa viktig a inspel har du som deltagare möjlighet att efter presentationen bidra me d kunskap och erfarenheter genom att lämna synpunkter och kommentarer i s ändningens chatt.\n \nPresentatör: Annika Palm\, jurist och ansvarig fö r uppdragsarbetet\nMålgrupp: Presentationen och möjligheten att bidra me d synpunkter är särskilt intressant för dig som beslutsfattare eller ex pert hos huvudmän och utförare inom hälso- och sjukvården. Detsamma g äller dig som är beslutsfattare eller sakkunnig inom området vid statli ga myndigheter\, Regeringskansliet\, intresse- och branschorganisationer s amt representanter för system- och tjänsteleverantörer.\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230530T134500 DTSTAMP:20230424T093422Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230530T130000 LAST-MODIFIED:20230424T093422Z LOCATION:Webbinarium på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Open hearing - Juridiska förutsättningar för digital isering inom hälso- och sjukvården TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D0192261A076D901000000000000000 010000000F661B0767544B449AC934E5154C78BBE X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Delta: Open hearing - Juridiska fö\;rutsä\;ttning ar fö\;r digitalisering inom hä\;lso- och sjukvå\;rden (digg. se)

 \;

Vi presenterar det på\;gå\;ende arbetet i vå\;rt up pdrag att stö\;tta regeringens arbete med fortsatt digitalisering av v erksamheter inom vä\;lfä\;rden\, dä\;r hä\;lso- och sjukv& aring\;rden ä\;r ett av tre utpekade områ\;den. Stö\;det till regeringen innebä\;r att Digg ska lä\;mna fö\;rslag på\; konkreta regelä\;ndringar\, exempelvis anpassningar i befintliga laga r och fö\;rordningar eller ny reglering dä\;r så\;dan saknas.

Vi inleder med att berä\;tta kort om hur Digg har valt att ta sig an och genomfö\;ra regeringsuppdraget. D ä\;refter presenterar vi resultaten frå\;n det arbete som gjorts hittills\, bland annat vad som framkommit i de workshopaktiviteter vi geno mfö\;rt med representanter frå\;n huvudmä\;n och utfö\;ra re.

Fö\;r att kunna nå\; ut bret t och inte missa viktiga inspel har du som deltagare mö\;jlighet att e fter presentationen bidra med kunskap och erfarenheter genom att lä\;m na synpunkter och kommentarer i sä\;ndningens chatt.

 \;

Presentatö\;r : Annika Palm\, jurist och ansvarig fö\;r uppdragsarbetet

Må\;lgrupp: Presentationen och mö\;jligheten att bidra med synpunkter ä\;r sä\;rskilt intressant fö\;r dig som beslutsfattare eller expert hos huvudmä\;n och utfö\;rare ino m hä\;lso- och sjukvå\;rden. Detsamma gä\;ller dig som ä\ ;r beslutsfattare eller sakkunnig inom områ\;det vid statliga myndigh eter\, Regeringskansliet\, intresse- och branschorganisationer samt repres entanter fö\;r system- och tjä\;nsteleverantö\;rer.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR