BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230424T093341Z DESCRIPTION:Delta: Open hearing - Juridiska förutsättningar för digitali sering inom socialtjänsten (digg.se) \nVi presenterar det pågående a rbetet i vårt uppdrag att stötta regeringens arbete med fortsatt digital isering av verksamheter inom välfärden\, där socialtjänsten är ett av tre utpekade områden. Stödet till regeringen innebär att Digg ska läm na förslag på konkreta regeländringar\, exempelvis anpassningar i befin tliga lagar och förordningar eller ny reglering där sådan saknas.\nVi i nleder med att berätta kort om hur Digg har valt att ta sig an och genomf öra regeringsuppdraget. Därefter presenterar vi resultaten från det arb ete som gjorts hittills\, bland annat vad som framkommit i de workshopakti viteter vi genomfört med representanter från huvudmän och utförare.\nF ör att kunna nå ut brett och inte missa viktiga inspel har du som deltag are möjlighet att efter presentationen bidra med kunskap och erfarenheter genom att lämna synpunkter och kommentarer i sändningens chatt.\nPresen tatör: Annika Palm\, jurist och ansvarig för uppdragsarbetet\nMålgrupp: Presentationen och möjligheten att bidra med synpunkter är särskilt in tressant för dig som beslutsfattare eller expert hos huvudmän och utför are inom socialtjänsten. Detsamma gäller dig som är beslutsfattare elle r sakkunnig inom området vid statliga myndigheter\, Regeringskansliet\, i ntresse- och branschorganisationer samt representanter för system- och tj änsteleverantörer.\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230529T151500 DTSTAMP:20230424T093341Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230529T143000 LAST-MODIFIED:20230424T093341Z LOCATION:Webbinarium på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Open hearing - Juridiska förutsättningar för digital isering inom socialtjänsten TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030BB30FC9F76D901000000000000000 010000000389181FC124972499241EEBADAA3306F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Delta: Open hearing - Juridiska f&ou ml\;rutsä\;ttningar fö\;r digitalisering inom socialtjä\;nsten (digg.se)

Vi presenterar det på \;gå\;ende arbetet i vå\;rt uppdrag att stö\;tta regeringens arbete med fortsatt digitalisering av verksamheter inom vä\;lfä\; rden\, dä\;r socialtjä\;nsten ä\;r ett av tre utpekade omr&ari ng\;den. Stö\;det till regeringen innebä\;r att Digg ska lä\;m na fö\;rslag på\; konkreta regelä\;ndringar\, exempelvis anpa ssningar i befintliga lagar och fö\;rordningar eller ny reglering d&au ml\;r så\;dan saknas.

Vi inleder med att berä\;tta kort om hur Digg har valt att ta sig an och genomfö \;ra regeringsuppdraget. Dä\;refter presenterar vi resultaten frå \;n det arbete som gjorts hittills\, bland annat vad som framkommit i de w orkshopaktiviteter vi genomfö\;rt med representanter frå\;n huvud mä\;n och utfö\;rare.

Fö\;r a tt kunna nå\; ut brett och inte missa viktiga inspel har du som delta gare mö\;jlighet att efter presentationen bidra med kunskap och erfare nheter genom att lä\;mna synpunkter och kommentarer i sä\;ndningen s chatt.

Presentatö\;r: Annika Palm\, jurist och ansvarig fö\;r uppdragsarbetet

Må\;lgrupp: Presentationen och mö\;jligheten att bidra med synpunkter ä\;r sä\;rskilt intressant fö\;r dig som beslutsfat tare eller expert hos huvudmä\;n och utfö\;rare inom socialtjä \;nsten. Detsamma gä\;ller dig som ä\;r beslutsfattare eller sakku nnig inom områ\;det vid statliga myndigheter\, Regeringskansliet\, in tresse- och branschorganisationer samt representanter fö\;r system- oc h tjä\;nsteleverantö\;rer.

& nbsp\;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR