BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230424T093207Z DESCRIPTION:Delta: Open hearing - Juridiska förutsättningar för digitali sering på skolområdet (digg.se) \nVi presenterar det pågående arbetet i vårt uppdrag att stötta regeringens arbete med fortsatt digitalisering a v verksamheter inom välfärden\, där skolan är ett av tre utpekade omr åden. Stödet till regeringen innebär att Digg ska lämna förslag på k onkreta regeländringar\, exempelvis anpassningar i befintliga lagar och f örordningar eller ny reglering där sådan saknas.\nVi inleder med att be rätta kort om hur Digg har valt att ta sig an och genomföra regeringsupp draget. Därefter presenterar vi resultaten från det arbete som gjorts hi ttills\, bland annat vad som framkommit i de workshopaktiviteter vi genomf ört med representanter från huvudmän och utförare.\nFör att kunna nå ut brett och inte missa viktiga inspel har du som deltagare möjlighet at t efter presentationen bidra med kunskap och erfarenheter genom att lämna synpunkter och kommentarer i sändningens chatt.\nPresentatör: Annika Pa lm\, jurist och ansvarig för uppdragsarbetet\nMålgrupp: Presentationen o ch möjligheten att bidra med synpunkter är särskilt intressant för dig som beslutsfattare eller expert hos huvudmän och utförare på skolområ det. Detsamma gäller dig som är beslutsfattare eller sakkunnig inom omr ådet vid statliga myndigheter\, Regeringskansliet\, intresse- och bransch organisationer samt representanter för system- och tjänsteleverantörer. \n \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230529T134500 DTSTAMP:20230424T093207Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230529T130000 LAST-MODIFIED:20230424T093207Z LOCATION:Webbinarium på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Open hearing - Juridiska förutsättningar för digital isering på skolområdet TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F0E6E4939F76D901000000000000000 010000000C34DBC01A573894A943C3FE2769FA403 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Delta: Open hearing - Juridiska fö\;r utsä\;ttningar fö\;r digitalisering på\; skolområ\;det ( digg.se)

Vi presenterar det på\; gå\;ende arbetet i vå\;rt uppdrag att stö\;tta regeringens a rbete med fortsatt digitalisering av verksamheter inom vä\;lfä\;rd en\, dä\;r skolan ä\;r ett av tre utpekade områ\;den. Stö \;det till regeringen innebä\;r att Digg ska lä\;mna fö\;rslag på\; konkreta regelä\;ndringar\, exempelvis anpassningar i befin tliga lagar och fö\;rordningar eller ny reglering dä\;r så\;d an saknas.

Vi inleder med att berä\;t ta kort om hur Digg har valt att ta sig an och genomfö\;ra regeringsup pdraget. Dä\;refter presenterar vi resultaten frå\;n det arbete s om gjorts hittills\, bland annat vad som framkommit i de workshopaktivitet er vi genomfö\;rt med representanter frå\;n huvudmä\;n och ut fö\;rare.

Fö\;r att kunna nå \; ut brett och inte missa viktiga inspel har du som deltagare mö\;jli ghet att efter presentationen bidra med kunskap och erfarenheter genom att lä\;mna synpunkter och kommentarer i sä\;ndningens chatt.

Presentatö\;r: Annika Palm\, jurist och ansv arig fö\;r uppdragsarbetet

Må\;l grupp: Presentationen och mö\;jligheten att bidra med synpunkter ä \;r sä\;rskilt intressant fö\;r dig som beslutsfattare eller exper t hos huvudmä\;n och utfö\;rare på\; skolområ\;det. Dets amma gä\;ller dig som ä\;r beslutsfattare eller sakkunnig inom omr å\;det vid statliga myndigheter\, Regeringskansliet\, intresse- och b ranschorganisationer samt representanter fö\;r system- och tjä\;ns televerantö\;rer.

 \;< /p>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR