BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20231006T085416Z DESCRIPTION:Anslut till Digg forum via Digg play – Kommande sändningar: https://www.digg.se/digg-play\n \nSDG-förordningen\, identitetsmatchning och digital post – hur hänger det ihop?\nFör att göra det möjligt f ör privatpersoner och företag att utföra tjänster online över landgr änser krävs olika tekniska lösningar. Digg tillhandahåller några av d e digitala tjänster som gör det möjligt att uppfylla SDG-förordningens krav på att utföra förfaranden online.\nI det här webbinariet går vi bland annat igenom hur tjänsterna identitetsmatchning och digital post k ommer in i processen för att utföra förfaranden.\nWebbinariet är särs kilt intressant för dig som arbetar med verksamhetsutveckling och tjänst eutveckling.\nPresentatörer: Karolin Kühn\, specialist inom Single digit al gateway (SDG) på Digg.\nDu kan även ansluta via Screen9.com: https:// api.screen9.com/preview/7Ce9QAE5_9z9rgN1wxpJUqQhwX-MfyK9GbtIzu9hsh4dkDqZt- Q3MzvXkxoxl8jp\nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktue ll information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: ht tps://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231024T112500 DTSTAMP:20231006T085416Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231024T110000 LAST-MODIFIED:20231006T085416Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum 24 oktober: SDG-förordningen\, identitetsma tchning och digital post – hur hänger det ihop? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F04BD11743F8D901000000000000000 010000000AEBBDF688D1BDF408B05071D9DDFBF15 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Anslut till Digg forum via Digg play –\; Kommande sä\;ndnin gar: https://www.digg.se/digg-play

 \;

SDG-fö\;rordningen\, identitetsmatchning och d igital post –\; hur hä\;nger det ihop?

< p class=dg-normal>Fö\;r att gö\;ra det mö\;jligt fö\;r pri vatpersoner och fö\;retag att utfö\;ra tjä\;nster online ö \;ver landgrä\;nser krä\;vs olika tekniska lö\;sningar. Digg t illhandahå\;ller nå\;gra av de digitala tjä\;nster som g&oum l\;r det mö\;jligt att uppfylla SDG-fö\;rordningens krav på\; att utfö\;ra fö\;rfaranden online.

I det hä\;r webbinariet gå\;r vi bla nd annat igenom hur tjä\;nsterna identitetsmatchning och digital post kommer in i processen fö\;r att utfö\;ra fö\;rfaranden.

Webbinariet ä\;r sä\;rskilt intressant fö\;r dig som arbetar med verksamhetsutveckl ing och tjä\;nsteutveckling.

Presenta tö\;rer: Karolin Kü\;hn\, specialist inom Singl e digital gateway (SDG) på\; Digg.

Du kan ä\;ven ansluta via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/7Ce9QAE5 _9z9rgN1wxpJUqQhwX-MfyK9GbtIzu9hsh4dkDqZt-Q3MzvXkxoxl8jp

Digg forum ä\;r ett webbinarium dä\;r du kan ta del av aktuell information om vå\;ra på\;g&a ring\;ende uppdrag. Lä\;s mer om Digg forum på\;: https://www.digg.se/diggforum

< p class=MsoNormal> \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR