BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20231006T085216Z DESCRIPTION:Anslut till Digg forum via Digg play – Kommande sändningar: https://www.digg.se/digg-play\nUpphandla data? Kravtexter som effektivt st öd\nDigg lanserade rekommendationer för upphandling av data under 2022 o ch som ett ytterligare stöd finns nu också exempel på kravtexter som ka n användas för att förenkla arbetet.\nI det här webbinariet berättar vi om bakgrunden till att kravtexterna togs fram\, hur du som offentlig ak tör kan använda dom samt vilka avvägningar som kan behöva göras för varje enskild organisation. Vi kommer också att prata generellt om förde larna med att se till att datafrågan hanteras rätt redan från början.\ nWebbinariet är särskilt intressant för upphandlare\, informationsägar e\, systemägare\, och digitaliseringsstrateger inom den offentliga sektor n.\nPresentatörer: Josefin Lassinantti\, specialist öppna data & produkt ägare Sveriges dataportal på Digg och Fredrik Eriksson\, projektledare f ör Nationell Dataverkstad för regional och kommunal datadelning\, Västr a Götalandsregionen.\n \nDu kan även ansluta via Screen9.com: https://ap i.screen9.com/preview/7Ce9QAE5_9z9rgN1wxpJUqQhwX-MfyK9GbtIzu9hsh4dkDqZt-Q3 MzvXkxoxl8jp\nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: http s://www.digg.se/diggforum\n \n \n \n \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231024T102500 DTSTAMP:20231006T085216Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231024T100000 LAST-MODIFIED:20231006T085216Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum 24 oktober: Upphandla data? Kravtexter som e ffektivt stöd TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C024898F42F8D901000000000000000 010000000B9672F90E0E586408BC2CA36D10156B6 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Anslut till Digg f orum via Digg play –\; Kommande sä\;ndningar: https://www.digg.se/digg-play

Upphandla data? Kravtexter som effektivt stö\;d< /o:p>

Digg lanserade rekommendationer fö\;r upphandling av data under 2022 och som ett ytterligare stö\;d finns nu också\; exempel på\; kravtexter som kan anvä\;ndas fö\; r att fö\;renkla arbetet.

I de t hä\;r webbinariet berä\;ttar vi om bak grunden till att kravtexterna togs fram\, hur du som offentlig aktö\;r kan anvä\;nda dom samt vilka avvä\;gningar som kan behö\;va g ö\;ras fö\;r varje enskild organisation. Vi kommer också\; at t prata generellt om fö\;rdelarna med att se till att datafrå\;ga n hanteras rä\;tt redan frå\;n bö\;rjan.

Webbinariet ä\;r sä\;rskilt intressant fö\;r upphandlare\, informationsä\;gare\, systemä\ ;gare\, och digitaliseringsstrateger inom den offentliga sektorn.

Presentatö\;rer: Josefin Lassinantti\, specia list ö\;ppna data &\; produktä\;gare Sveriges dataportal p&arin g\; Digg och Fredrik Eriksson\, projektledare fö\;r Nationell Dataverk stad fö\;r regional och kommunal datadelning\, Vä\;stra Gö\;ta landsregionen.

 \;

Du kan ä\;ven ansluta via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/7Ce9QAE5_9z9rgN1wxpJUqQhw X-MfyK9GbtIzu9hsh4dkDqZt-Q3MzvXkxoxl8jp

Digg forum ä\;r ett webbinarium dä\;r du kan ta del av aktuell i nformation om vå\;ra på\;gå\;ende uppdrag. Lä\;s mer om Digg forum på\;: https://www .digg.se/diggforum

 \;

 \;

  \;

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR