BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240122T141951Z DESCRIPTION:Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-foru m-13-februari\n \nDiggs och IMY:s ”Metodstöd för dataskydd vid innovat ion”\nDigg och IMY har i samverkan tagit fram ett metodstöd som offentl iga aktörer kan använda för att hantera olika dataskyddsfrågor när de arbetar med innovation\, digitalisering och digital verksamhetsutveckling . Programpunkten beskriver metodstödets upplägg samt några valda delar av innehållet. \n \nWebbinariet är särskilt intressant för offentliga aktörer som arbetar med olika innovationsprojekt och hos dessa offentliga aktörer bland annat jurister\, utvecklare\, it-arkitekter\, beslutsfatta re och projektledare.\n \nPresentatörer: Lars Söderberg\, jurist vid Myn digheten för digital förvaltning (Digg) och Pontus Rosengren\, jurist vi d Integritetsskyddsmyndigheten.\n \nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer o m Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240213T112500 DTSTAMP:20240122T141951Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240213T110000 LAST-MODIFIED:20240122T141951Z LOCATION:Webbinarium på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: Diggs och IMY:s ”Metodstöd för dataskyd d vid innovation” TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000007065B564464DDA01000000000000000 010000000DF0580CDF7ACD145A46AD684B850C87C X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Hä\;r ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-forum-13-febr uari

 \;

Diggs och IMY:s ”\;Metods tö\;d fö\;r dataskydd vid innovation”\;

Digg och IMY har i samverkan tagit fram ett metodst&oum l\;d som offentliga aktö\;rer kan anvä\;nda fö\;r att hantera olika dataskyddsfrå\;gor nä\;r de arbetar med innovation\, digita lisering och digital verksamhetsutveckling. Programpunkten beskriver metod stö\;dets upplä\;gg samt nå\;gra valda delar av innehå\; llet. \;

 \;

Webbinariet ä\;r sä\; rskilt intressant fö\;r offentliga aktö\;rer som arbetar med olika innovationsprojekt och hos dessa offentliga aktö\;rer bland annat jur ister\, utvecklare\, it-arkitekter\, beslutsfattare och projektledare.

 \;

Presentatö\;rer: Lars Sö\;derberg\, jurist vid Myndigheten f&ou ml\;r digital fö\;rvaltning (Digg) och Pontus Rosengren\, jurist vid I ntegritetsskyddsmyndigheten.

&nbs p\;

Digg forum ä\;r ett webbinarium d&a uml\;r du kan ta del av aktuell information om vå\;ra på\;g&arin g\;ende uppdrag. Lä\;s mer om Digg forum på\;: https://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR