BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240122T141516Z DESCRIPTION:Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-foru m-13-februari\n \nSvar på vanliga frågor kring digital identitet och auk torisation\nAuktorisationssystem ersätter Valfrihetsystem. En ny eIDAS-f örordning har arbetats fram som bland annat innehåller regler om en Euro peisk identitetsplånbok. Staten ska ge ut en e-legitimation. Vi ska förs öka skapa gemensamma behörighetslösningar. Det är mycket nytt på gån g och frågorna är många. På Digg forum 13 februari ger vi svar på nå gra av de vanligaste frågorna vi får.\n \nSkicka gärna dina frågor til l: e-legitimation@digg.se \n \nWebbinariet är särskilt intressant för personer som jobbar inom offentlig förvalt ning och vill veta hur detta ger dem bättre möjligheter att ge privatper soner och företag bra service samtidigt som de kan sänka sina kostnader. Alla som vill förstå vad som blir bättre när nyheterna är på plats. \n \nPresentatörer: Roger Fagerud\, strateg och Sarah Amandusson\, specia list. Båda arbetar på enheten för identitet och auktorisation på Digg. \n \nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell informat ion om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.d igg.se/diggforum\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240213T095500 DTSTAMP:20240122T141516Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240213T093000 LAST-MODIFIED:20240122T141516Z LOCATION:Webbinarium på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: Svar på vanliga frågor kring digital iden titet och auktorisation TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000000A2E4C8454DDA01000000000000000 0100000003C7CFB63E28ED543B0AB3834955A399E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Hä\;r ansluter du till Dig g forum: https://www. digg.se/digg-forum-13-februari

 \;

Svar på\; vanliga fr&arin g\;gor kring digital identitet och auktorisation

Auktorisationssystem ersä\;tter Valfrihetsystem. En ny eIDAS-fö\;rordning har arbetats fram som bland annat innehå\;ller regler om en Europeisk identitetsplå\;nbok. Staten ska ge ut en e-le gitimation. Vi ska fö\;rsö\;ka skapa gemensamma behö\;righetsl ö\;sningar. Det ä\;r mycket nytt på\; gå\;ng och fr&arin g\;gorna ä\;r må\;nga. På\; Digg forum 13 februari ger vi sv ar på\; nå\;gra av de vanligaste frå\;gorna vi få\;r.< o:p>

 \;

Skicka gä\;rna dina frå\;gor till: e-legitimation@digg.se

 \;

Webbin ariet ä\;r sä\;rskilt intressant fö\;r personer som job bar inom offentlig fö\;rvaltning och vill veta hur detta ger dem b&aum l\;ttre mö\;jligheter att ge privatpersoner och fö\;retag bra serv ice samtidigt som de kan sä\;nka sina kostnader. Alla som vill fö\ ;rstå\; vad som blir bä\;ttre nä\;r nyheterna ä\;r p&arin g\; plats.

 \;

Presentatö\;rer: Roger Fagerud\, strateg och Sarah Am andusson\, specialist. Bå\;da arbetar på\; enheten fö\;r ide ntitet och auktorisation på\; Digg.

 \;

Digg forum ä\;r ett web binarium dä\;r du kan ta del av aktuell information om vå\;ra p&a ring\;gå\;ende uppdrag. Lä\;s mer om Digg forum på\;: https://www.digg.se/diggforum

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR