BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240122T140756Z DESCRIPTION:Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-foru m-13-februari\n \nNya utlysningar i EU:s program för ett digitalt Europa\ nEU:s program för ett digitalt Europa (DIGITAL) erbjuder finansiellt stö d för att driva på den digitala omvandlingen i Europa. Programmet syftar bland annat till att bygga upp europeisk digital kapacitet och infrastruk tur inom områden såsom AI\, data\, cloud\, cybersäkerhet och avancerade digitala färdigheter. DIGITAL ska överbrygga glappet mellan forskning o ch införande av digital teknik. Digg informerar om nya utlysningar av pro jektbidrag för europeiska samarbetsprojekt.\n \nWebbinariet är särskilt intressant för it-företag\, teknikföretag\, myndighet\, universitet el ler forskningsinstitut kan bidra till att bygga upp europeiska infrastrukt urer inom data\, cloud och AI.\n \nPresentatörer: Adrian Solitander\, Nat ionell kontaktperson DIGITAL och Ann-Catrin Nyberg\, samordnare på Digg\n \nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell informatio n om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.dig g.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240213T092500 DTSTAMP:20240122T140756Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240213T090000 LAST-MODIFIED:20240122T140756Z LOCATION:Webbinarium på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: Nya utlysningar i EU:s program för ett dig italt Europa TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000507F3BB9444DDA01000000000000000 010000000FEF574672B705F4B954907284B10D5A1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Här ansl uter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-forum-13-februari

 \;

Nya utlysninga r i EU:s program för ett digitalt Europa

EU:s program för ett digitalt Europa (DIGITAL) erbjuder finansiel lt stöd för att driva på den digitala omvandlingen i Europa. Programmet syftar bland annat till att bygga upp europeisk digital kapacitet och inf rastruktur inom områden såsom AI\, data\, cloud\, cybersäkerhet och avancerade digitala färdigheter. DIGITAL ska över brygga glappet mellan forskning och införande av digital teknik. Digg inf ormerar om nya utlysningar av projektbidrag för europeiska samarbetsproje kt.

 \;

Webbinariet är särskilt intressant f ör it-företag\, teknikföretag\, myndighet\, universitet eller forskning sinstitut kan bidra till att bygga upp europeiska infrastrukturer inom dat a\, cloud och AI.

 \;

Presentatörer: Adrian S olitander\, Nationell kontaktperson DIGITAL och Ann-Catrin Nyberg\, samord nare på Digg

 \;

Digg forum är ett webbinarium där du kan ta del av a ktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på : https://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR