Nationella standarder

DIGG samordnar en nationell digital infrastruktur. Det betyder bland annat att vi arbetar för att det ska finnas gemensamma standarder för hur människor och organisationer ska kunna dela information.

Effektivt informationsutbyte

Effektivt informationsutbyte förutsätter att olika it-system kan kommunicera med varandra. I den senaste uppföljningen av Digitaliseringen av det offentliga Sverige konstateras att det idag ofta saknas gemensamma standarder för informationsutbyte. Detta beskrivs som ett av de främsta hindren för digital samverkan inom det offentliga. Därför deltar vi i nationellt och internationellt standardiseringsarbete.

Läs rapporten (2018:31) Digitalisering av det offentliga Sverige (esv.se)

Pågående regeringsuppdrag

DIGG fick 2018 i uppdrag att samordna två regeringsuppdrag.

Förenklat handlar uppdragen om att grunddata ska vara korrekt och tillgängligt samt att det ska finnas ett gemensamt, effektivt och standardiserat sätt att skicka och utbyta digital information mellan offentliga organisationer och privatpersoner samt företag och andra organisationer.

Det vi har gjort i uppdragen är att undersöka möjligheterna att skapa en gemensam digital infrastruktur där vi kan utbyta digital information mellan varandra på ett standardiserat, säkert och effektivt sätt. Vi har även tittat på vilken typ av information (grunddata) som ska färdas i den digitala infrastrukturen och hur vi gör den korrekt och tillgänglig.

I slutändan ska arbetet skapa förutsättningar för att medborgare och företag endast behöver lämna uppgifter en gång. Det ska även bli enklare för offentliga och privata organisationer att byta data dvs. information med varandra. Detta gör att vi även får bättre förutsättningar att använda informationen till att skapa nya digitala tjänster som gynnar medborgarna.

Syftet med uppdraget var att ta fram förslag till vad som behövs för att skapa en mer säker och effektiv tillgång till grunddata.

I maj 2019 lämnades slutrapporten in till regeringen. Bakom rapporten stod Bolagsverket, Skatteverket, Lantmäteriet och SKL samt flertalet samverkanspartners. Uppdraget samordnades av DIGG. Och det vi kom fram till var bland annat:

  • En definition för begreppet grunddata och egenskaper och principer för grunddata.
  • Förslag på hur vi ska arbeta vidare med frågorna. Mycket av det vi gör just nu är att skapa förutsättningar för att vi i framtiden kunna ta fram lösningar som gynnar medborgarna och effektiviserar offentlig sektor.
  • En gemensam förståelse för vikten av detta arbete hos de deltagande myndigheterna, något som underlättar fortsatt samverkan.

Slutrapport: Uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats

Uppdraget var att ta fram förslag som ska bidra till att skapa säkrare och mer effektiva elektroniska informationsutbyten inom och med den offentliga sektorn.

Den 10 september 2019 lämnades slutrapporten över till energi- och digitaliseringsminister, Anders Ygeman.

Bakom rapporten stod Bolagsverket, Skatteverket, Lantmäteriet, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan och SKL samt flertalet samverkanspartners. Uppdraget samordnades av DIGG.

Vi kom fram till:

  • En första arkitektur, en konceptuell målbild som beskriver en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte där aktörer och tjänster uppträder i symbios med varandra.
  • Vilka förutsättningar och åtgärder som behövs för att bygga denna infrastruktur.

Slutrapport: Säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats

Filmer