En digital ingång till Europa (Single digital gateway)

Med en gemensam digital ingång till Europa (även kallad Single digital gateway) vill EU skapa en digital ingång där det ska bli enklare att till exempel börja arbeta eller starta ett företag i ett annat EU-land. DIGG är nationell samordnare i Sverige.

En gemensam digital ingång kommer ge privatpersoner och företag tillgång till:

 • Information om till exempel lagar, rättigheter och skyldigheter som gäller när du vill starta företag eller flytta till ett annat EU-land.
 • Digitala tjänster för utföra ett ärende, till exempel om du vill börja arbeta eller starta företag i ett annat EU-land.
 • Hjälp och support som gör att du får stöd om du får problem i kontakter med olika myndigheter eller kommuner i ett annat EU-land.

Detta gäller för ett antal utvalda områden.

Tidsplan

En gemensam digital ingång kommer att lanseras i flera steg:

 • December 2020 – ska information och kontaktvägar för hjälp och support finnas tillgängliga.
 • December 2023 – ska digitala tjänster finnas tillgängliga och fungera gränsöverskridande.

Många myndigheter och andra offentliga aktörer påverkas

Eftersom en gemensam digital ingång är en EU-förordning kommer svenska myndigheter behöva följa den. Det kommer innebära arbete för myndigheterna att anpassa sina webbsidor och även samverka för att hitta bra lösningar för användare.

Dessutom förutsätter förordningen en uppgift en gång, vilket innebär att svenska myndigheter behöver byta uppgifter med andra europeiska myndigheter för att underlätta för användare. Det ställer krav på väl fungerande och säkra informationsutbyten. Något som också är en del i de lösningar och standarder som behöver tas fram för att uppfylla förordningen.

Det finns också projekt och portaler i Sverige som kan komma att bli centrala i arbetet framåt.

DIGG är nationell samordnare

Regeringen har utsett DIGG till nationell samordnare för Sverige. Det betyder att vi kommer vara ingång för frågor gentemot EU-kommissionen och samordna det nationella arbetet med de aktörer som berörs av arbetet. Kommerskollegium kommer också hjälpa till i arbetet.

Frågor och svar

 • Resor inom unionen
 • Arbete och pension inom unionen
 • Fordon inom unionen
 • Bosättning i en annan medlemsstat
 • Utbildning eller praktik i en annan medlemsstat
 • Hälso- och sjukvård
 • Gränsöverskridande rättigheter, skyldigheter och regler för medborgare och familjer
 • Konsumenträttigheter
 • Starta, driva och avveckla ett företag
 • Personal
 • Skatter
 • Varor
 • Tjänster
 • Finansiera ett företag
 • Offentlig upphandling
 • Arbetsmiljö

Myndigheter berörs på statlig, regional och kommunal nivå. Det innebär att även regioner och kommuner berörs, men kommuner har längre tid på sig i genomförandet.

Ja, DIGG är redan i full gång med att identifiera och kontakta berörda aktörer.

 • Ta del av förordning (EU) 2018/1724 för att se om myndigheten berörs. Framförallt är bilagorna 1, 2 och 3 relevanta för att avgöra om myndigheten berörs.
 • Kontakta oss på DIGG via info@digg.se om du tror att myndigheten berörs