Rekommendationer digitala investeringar

Expertgruppen för digitala investeringar har publicerat tio rekommendationer.

CSN

Rekommendationer till CSN kring ”Ny avisering för hemutrustningslån”: Ny avisering är en delinvestering av systemet för hemutrusningslån som ger en möjlighet för nyanlända att låna till inköp av grundutrustning som behövs i ett hem. Läs rekommendationen här

Jordbruksverket

Rekommendationer till Jordbruksverket kring myndighetens utvecklingsstrategi: Läs rekommendationen här.

Migrationsverket

Rekommendationer till Migrationsverket för investeringarna ”Min Sida”, ”e-DAR” och ”Informationskvalitet”: De insatserna visar att myndigheten vill gå mot en ökad digitalisering för att möta sökandes förväntningar på service och effektivitet och ligger därmed väl i linje med regeringens satsning på Digitalt först. Min Sida handlar om att erbjuda en förbättrad service till sökande. eDAR handlar om att modernisera och utveckla de digitala tjänsterna för hantering av alla ansökningar om uppehållstillstånd förutom asyl. Informationskvalitet är en förutsättning för att Min Sida ska kunna leverera rätt information. Läs rekommendationen här.

Tullverket

Rekommendationer till Tullverket kring investering ”Utredningsstöd”: Syftet med investeringen är att effektivisera det brottsutredande arbetet inom Tullverket. Det nya utredningsstödet ska möjliggöra en enhetlig, effektiv och rättssäker hantering av ärenden inom processen Hantera brott. Investeringen ska, utifrån verksamhetens behov, leverera användarvänligt och funktionellt IT-stöd för arbetet inom processen Hantera brott från inrapportering till digital arkivering. Läs rekommendationen här.

Lantmäteriet

Rekommendationer till Lantmäteriet kring investering ”Fastighetsbildning 2.0”: Fastighetsbildning är en viktig grund för samhällsutveckling, fastighetsförvaltning och kreditgivning och utgör en central del i samhällsbyggnadsprocessen. Investeringen handlar om att lägga grunden för en digital förflyttning som ska fungera i en framtid där kunderna förväntar sig ett än mer centrerat kundorienterat stöd. Läs rekommendationen här.

SCB

Rekommendationer till SCB kring investering ”Utveckling av användarupplevelsen på scb.se”: Investeringen är strategisk viktig för att säkerställa att beslutsfattare och individer har tillgång till tillförlitlig och lättillgänglig statistik. Investeringen har potential att bli en förebild för informationsdelning och ligger väl i linje med regeringens politik om att tillgängliggöra data. Läs rekommendationen här.

Skatteverket

Rekommendationer till Skatteverket kring investering ”Dina uppgifter – till nytta för dig och samhället”: Investeringen är en av Skatteverkets prioriterade insatser och handlar om att utveckla och modernisera folkbokföringen. Läs rekommendationen här.

Domstolsverket

Satsningen innebär att förflytta verksamheten från pappershantering till att information ska utbytas digitalt i stället. Läs rekommendationen här.

Kronofogden


Digitalisering av skuldsaneringsprocessen är en strategisk investering med potential för att förflytta myndigheten framåt i sin digitala mognad. Läs rekommendationen här.

Transportstyrelsen

Rekommendationer till Transportstyrelsen kring nytt reskontrasystem. Läs rekommendationen här.