Fakta

Sedan 2015 har Ekonomistyrningsverket (ESV) drivit ett arbete med att samla in och vidareutveckla informationsunderlag för drygt 60 myndigheters it-användning och digitalisering. ESV samlar bland annat information om myndigheternas strategiska it-projekt. I undersökningen har 52 av de deltagande myndigheterna rapporterat in information om totalt 157 strategiska it-projekt.

En definition av strategiska it-projekt är att det är sådana projekt eller program som myndighetens ledning följer, eller borde följa, utifrån dess ansvar för verksamheten i enlighet med myndighetsförordningen.

Analyserna visar att strategiska it-projekt pågår under förhållandevis långa perioder. Totalt sett är den genomsnittliga projektlängden för de strategiska it-projekten 944 dagar, dvs. omkring 31 månader. Hälften av de strategiska it-projekten har reviderat sluttiden under projektets gång.

Sammanlagt är budgeten för projekten 10,7 miljarder kronor. 6,9 miljarder kronor av projektportföljen saknar antigen nyttorealiseringsplan eller –ansvarig eller båda delarna (78 av 157 projekt).

56% av de strategiska projekten har medel eller hög risk avseende resultat, dvs. att projektet inte ska kunna leverera det tilltänkta slutresultatet. Bland anledningar finns att projekten är omfattande, komplexa och resurskrävande, projekten behöver hantera flera interna beroenden samt att projekten genomförs i samverkan med andra aktörer, vilket försvårar implementering.

Läs mer i Digitaliseringen av det offentliga Sverige