Digitala investeringar

Samhället ställer höga krav på de tjänster som den offentliga sektorn ska leverera. För att säkerställa att vi får ut största möjliga nytta av de investeringar som görs bildades en expertgrupp.

Expertgruppen för digitala investeringar ska stödja myndigheter i deras arbete med större investeringar i it och digitalisering. Det övergripande målet är därför att statliga myndigheter ska bli bättre på att genomföra verksamhetsutveckling och snabbare uppnå önskade resultat av politiska reformer eller förändrade uppgifter.

I andra länder har man gett särskilda expertgrupper eller myndigheter i uppdrag att analysera och granska myndigheters digitala investeringar och it-projekt. Erfarenheterna från dessa länder är goda. Inrättandet av grupperna bedöms bland annat ha lett till bättre resultat av digitala investeringar, färre misslyckade it-projekt och ökad transparens.

Expertgruppens uppdrag är att

  • analysera större investeringar i immateriella anläggningstillgångar som statliga myndigheter avser att göra i it och digitalisering
  • lämna rekommendationer till respektive myndighets ledning om vad som bör göras för att förbättra förutsättningarna för att uppnå förväntat resultat och för att hantera risker
  • lämna information om relevanta erfarenheter eller lösningar inom och möjligheter till samverkan med andra delar av den offentliga sektorn
  • följa upp analyserade satsningar (vid tiden för slutredovisningen av uppdraget)
  • bistå den särskilda utredaren som har i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn.

Expertgruppen för digitala investeringar har publicerat rekommendationer för tio myndigheter.

CSN

Rekommendationer till CSN kring ”Ny avisering för hemutrustningslån”: Ny avisering är en delinvestering av systemet för hemutrusningslån som ger en möjlighet för nyanlända att låna till inköp av grundutrustning som behövs i ett hem.
Läs rekommendationen här

Domstolsverket

Satsningen innebär att förflytta verksamheten från pappershantering till att information ska utbytas digitalt i stället.
Läs rekommendationen här

Jordbruksverket

Rekommendationer till Jordbruksverket kring myndighetens utvecklingsstrategi:
Läs rekommendationen här

Kronofogden

Digitalisering av skuldsaneringsprocessen är en strategisk investering med potential för att förflytta myndigheten framåt i sin digitala mognad.
Läs rekommendationen här

Lantmäteriet

Rekommendationer till Lantmäteriet kring investering ”Fastighetsbildning 2.0”: Fastighetsbildning är en viktig grund för samhällsutveckling, fastighetsförvaltning och kreditgivning och utgör en central del i samhällsbyggnadsprocessen. Investeringen handlar om att lägga grunden för en digital förflyttning som ska fungera i en framtid där kunderna förväntar sig ett än mer centrerat kundorienterat stöd.
Läs rekommendationen här

Migrationsverket

Rekommendationer till Migrationsverket för investeringarna ”Min Sida”, ”e-DAR” och ”Informationskvalitet”: De insatserna visar att myndigheten vill gå mot en ökad digitalisering för att möta sökandes förväntningar på service och effektivitet och ligger därmed väl i linje med regeringens satsning på Digitalt först. Min Sida handlar om att erbjuda en förbättrad service till sökande. eDAR handlar om att modernisera och utveckla de digitala tjänsterna för hantering av alla ansökningar om uppehållstillstånd förutom asyl. Informationskvalitet är en förutsättning för att Min Sida ska kunna leverera rätt information.
Läs rekommendationen här

SCB

Rekommendationer till SCB kring investering ”Utveckling av användarupplevelsen på scb.se”: Investeringen är strategisk viktig för att säkerställa att beslutsfattare och individer har tillgång till tillförlitlig och lättillgänglig statistik. Investeringen har potential att bli en förebild för informationsdelning och ligger väl i linje med regeringens politik om att tillgängliggöra data.
Läs rekommendationen här

Skatteverket

Rekommendationer till Skatteverket kring investering ”Dina uppgifter – till nytta för dig och samhället”: Investeringen är en av Skatteverkets prioriterade insatser och handlar om att utveckla och modernisera folkbokföringen.
Läs rekommendationen här

Transportstryelsen

Rekommendationer till Transportstyrelsen kring nytt reskontrasystem.
Läs rekommendationen här

Tullverket

Rekommendationer till Tullverket kring investering ”Utredningsstöd”: Syftet med investeringen är att effektivisera det brottsutredande arbetet inom Tullverket. Det nya utredningsstödet ska möjliggöra en enhetlig, effektiv och rättssäker hantering av ärenden inom processen Hantera brott. Investeringen ska, utifrån verksamhetens behov, leverera användarvänligt och funktionellt IT-stöd för arbetet inom processen Hantera brott från inrapportering till digital arkivering.
Läs rekommendationen här

Strategiska it-projekt

It-projekt är projekt eller program som myndigheternas ledning önskas följa, utifrån dess ansvar för verksamheten i enlighet med myndighetsförordningen. De utvecklar och effektiviserar även verksamheten med stöd av it. För att kunna realisera de eftersträvade nyttorna i ett projekt bör det finnas en plan och en ansvarig för detta.

Ekonomistyrningsverket (ESV) driver ett arbete med att samla in och vidareutveckla informationsunderlag för drygt 60 myndigheters it-användning och digitalisering.

Analyserna visar att strategiska it-projekt pågår under förhållandevis långa perioder. Det har även framkommit att de strategiska projekten har medel eller hög risk avseende resultat; det vill säga att projektet inte ska kunna leverera det tilltänkta slutresultatet. Bland anledningar finns att projekten är omfattande, komplexa och resurskrävande. De behöver dessutom hantera flera interna beroenden samt genomföras i samverkan med andra aktörer, vilket försvårar implementering.

Läs rapporten Digitalisering av det offentliga Sverige