Den digitala förvaltningen

Offentlig förvaltning ska vara innovativ, samverkande, effektiv och rättssäker. Den ska ha en väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och på så sätt bidra till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.

Att offentlig förvaltning är innovativ, effektiv och rättssäker är inte bara nödvändigt för att möta framtidens utmaningar, det är också viktigt för att upprätthålla goda demokratiska samhällsinstitutioner.

Digitaliseringen i offentlig sektor har pågått länge i Sverige. En viktig förutsättning har varit en digitalt mogen befolkning där många tidigt fick tillgång till datorer och internet. Myndigheter, kommuner och landsting var även tidigt ute med att testa och införa e-tjänster för privatpersoner och företag.

Från e-förvaltning till digital förvaltning

I takt med ökad digitalisering har också förväntningarna på offentlig sektor ökat. Nya innovativa lösningar har gjort det möjligt att göra mer än att ersätta blanketter på papper med PDF. Arbetet har istället fokuserat på att helt stöpa om hur det offentliga interagerar med privatpersoner och företag. Denna transformation kännetecknar övergången från det som vanligen benämns som e-förvaltning till en digital förvaltning.

Möta privatpersoner och företagares behov

Den digitala förvaltningen ställer stora krav på offentliga aktörer att tillsammans möta privatpersoner och företagares behov. För att ge en smart digital service måste information och data delas på ett enkelt och effektivt sätt mellan olika organisationer. För att offentlig sektor fullt ut ska kunna ta nästa steg i den digitala transformationen krävs stärkt styrning och samordning.

Regeringen lanserade ett program för digital förnyelse av det offentliga Sverige. Programmet har varit en viktig del i arbetet med att stärka styrningen och samordningen på området samt skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning. Därefter beslutade även regeringen att inrätta DIGG - Myndigheten för digital förvaltning.

Myndighetens arbete sker i nära samarbete med olika organisationer, såsom andra myndigheter, branschorganisationer och leverantörer. 

E-samverkansprogrammet (eSam)

E-samverkansprogrammet är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 24 myndigheter och SKL. Samarbetet syftar till att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Sveriges kommuner och regioner stöder sina medlemmar med att utveckla välfärden med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Tillsammans med Inera AB och SKL Kommentus utvecklar nu SKR samarbetet för att underlätta för medlemmarna.

Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet främjar genomförandet av Sveriges digitaliseringsstrategi.

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som bland annat erbjuder finansiering av projekt som bidrar till stärkt innovationskraft i offentlig sektor.

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunsklap, verktyg och metoder för offentlig upphandling.

Försäkringskassan

Försäkringskassan har i uppdrag att erbjuda samordnad och säker it-drift hos vissa myndigheter. Uppdraget pågår fram till år 2020.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samordnar arbetet med samhällets informationssäkerhet. Det rör hela samhället - från organisationer, kommuner, andra myndigheter och företag, till enskilda individer.

Datainspektionen

Datainspektionen är tillsynsmyndighet vad gäller dataskyddsförordningen och datatskyddsdirektiviet. Datainspektionen är också tillsynsmyndighet vad gäller dataskyddslagen.