Den digitala förvaltningen

Offentlig förvaltning ska vara innovativ, samverkande, effektiv och rättssäker. Den ska ha en väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och på så sätt bidra till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete. Det målet har riksdagen antagit. Att offentlig förvaltning är innovativ, effektiv och rättssäker är inte bara nödvändigt för att möta framtidens utmaningar, det är också viktigt för att upprätthålla goda demokratiska samhällsinstitutioner.

Därför en myndighet för digital förvaltning

Digitaliseringen i offentlig sektor har pågått länge i Sverige. En viktig förutsättning har varit en digitalt mogen befolkning där många tidigt fick tillgång till datorer och internet. Myndigheter, kommuner och landsting var även tidigt ute med att testa och införa e-tjänster för privatpersoner och företag.

I takt med ökad digitalisering har också förväntningarna på offentlig sektor ökat. Nya innovativa lösningar har gjort det möjligt att ta göra mer än att ersätta blanketter på papper med PDF. Arbetet har istället fokuserat på att helt stöpa om hur det offentliga interagerar med privatpersoner och företag. Denna transformation kännetecknar övergången från det som vanligen benämns som e-förvaltning till en digital förvaltning.

Den digitala förvaltningen ställer stora krav på offentliga aktörer att tillsammans möta privatpersoner och företagares behov. För att ge en smart digital service måste information och data delas på ett enkelt och effektivt sätt mellan olika organisationer. För att offentlig sektor fullt ut ska kunna ta nästa steg i den digitala transformationen krävs stärkt styrning och samordning.

Regeringen lanserade därför 2014 ett program för digital förnyelse av det offentliga Sverige som genomförs under perioden 2015–2018. Programmet har varit en viktig del i arbetet med att stärka styrningen och samordningen på området och skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning. Den 7 december 2017 beslutade även regeringen att inrätta DIGG, Myndigheten för digital förvaltning.

Myndighetens arbete sker i nära samarbete med olika organisationer, exempelvis Sveriges kommuner och landsting, eSamverkansprogrammet, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten, Digitaliseringsrådet, Försäkringskassan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Datainspektionen. Vi samarbetar även med andra myndigheter, branschorganisationer och leverantörer.

Viktiga aktörer för digitalisering

  • E-samverkansprogrammet (eSam) är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 24 myndigheter och SKL. Samarbetet syftar till att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige.
  • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stödjer sina medlemmar med att utveckla välfärden med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Tillsammans med Inera AB och SKL Kommentus utvecklar nu SKL samarbetet för att underlätta för medlemmarna.  
  • Digitaliseringsrådet främjar genomförandet av Sveriges digitaliseringsstrategi. 
  • Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet, som bl.a. erbjuder finansiering av projekt som bidrar till stärkt innovationskraft i offentlig sektor. 
  • Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling
  • Försäkringskassan har i uppdrag att erbjuda samordnad och säker it-drift hos vissa myndigheter. Uppdraget pågår fram till 2020.
  • Datainspektionen är tillsynsmyndighet vad gäller dataskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet. Datainspektionen är också tillsynsmyndighet vad gäller dataskyddslagen.
  • MSB samordnar arbetet med samhällets informationssäkerhet. Det rör hela samhället – från organisationer, kommuner, andra myndigheter och företag, till enskilda individer.