Bilaga 3: Definitioner

Gäller från 16 oktober 2019.

Begrepp som förekommer i de Allmänna villkoren, avseende reglering av behandling av personuppgifter, har samma betydelse som i EU:s dataskyddsförordning och kompletterande dataskyddsbestämmelser.

 1. Anslutningsavtal: ett avtal om anslutning av en Brevlådeoperatör eller Avsändande myndighet till Infrastrukturen.
 2. API-specifikationen: den specifikation över tekniska gränssnitt som tillhandahålls av Infrastrukturansvarig, och publiceras på webbplatsen för Mina meddelanden.
 3. Avisering: en avisering till av Mottagaren angivna kontaktuppgifter om att ett nytt Meddelande finns att läsa i Brevlådan.
 4. Avsändande myndighet: Part som har anslutit till Infrastrukturen för att sända Meddelanden.
 5. Behörighetskontroll: den eller de kontroller som måste utföras av FaR-ansvarig respektive Brevlådeoperatör för att säkerställa en användares rätt att utföra vissa åtgärder.
 6. Brevlåda: den tjänst som en Brevlådeoperatör tillhandahåller åt en Brevlådeinnehavare för att tillgängliggöra Meddelanden från Avsändande myndigheter och administrera inställningar.
 7. Brevlådeanvändare: den som har rätt att använda en brevlåda.
 8. Brevlådeinnehavare: den fysiska eller juridiska person som är registrerad i Förmedlingsadressregistret som mottagare av elektroniska försändelser och har en Brevlåda hos en Brevlådeoperatör som är ansluten till Infrastrukturen.
 9. Brevlådeoperatör: Part som har anslutit till Infrastrukturen i syfte att tillhandahålla postbefordringstjänster och Brevlådor.
 10. Förmedlingsadressregistret: det register som Myndigheten för digital förvaltning för över Avsändande myndigheter, Brevlådeoperatörer och Mottagare som är anslutna till Infrastrukturen.
 11. FaR-ansvarig: den myndighet som svarar för Infrastrukturen och Förmedlingsadressregistret, d.v.s. Myndigheten för digital förvaltning.
 12. Informationsklassificering: den bedömning av skyddsbehovet för informationen i ett meddelande som ska utföras enligt de Allmänna villkoren och bilaga 2.
 13. Infrastrukturen: den basstruktur för säkra elektroniska försändelser som regleras i dessa Allmänna Villkor.
 14. Inställningar: Med inställningar i Brevlådan avses funktionalitet för Brevlådeinnehavaren att administrera Brevlådan, såsom att ange hur ofta aviseringar ska skickas, vem som ska få tillgång till Brevlådan och att avsluta Brevlådan. Även administration av mottagningsregler i FaR sker i Brevlådans inställningar.
 15. Kontaktuppgifter: den eller de e-postadresser och mobiltelefonnummer som Brevlådeinnehavaren har angett för att kunna ta emot Aviseringar och Meddelanden av skyddsklass 1.
 16. Meddelande: ett elektroniskt meddelande som sänds till en Brevlåda med stöd av Infrastrukturen. Meddelandet kan innehålla text, bilaga, etc. i enlighet med API-specifikationen som publiceras på webbplatsen för Mina meddelanden. Innehållet i meddelandet bestäms av Avsändande myndighet och ett meddelande kan därför innehålla en eller flera av de kategorier av personuppgifter som den Avsändande myndigheten behandlar i sin verksamhet.
 17. Mina meddelanden: Konceptet för de tjänster som i samverkan utgör Infrastrukturen.
 18. Mottagare: den fysiska eller juridiska person som är registrerad i Förmedlingsadressregistret som mottagare av elektroniska försändelser.
 19. Mottagningsregler; möjlighet för brevlådeinnehavare att avstå från meddelanden i elektronisk form från en eller flera Avsändande myndigheter. Mottagningsreglerna lagras i FaR, men administreras i Brevlådans inställningar.
 20. Part: var och en av Infrastrukturansvarig, Brevlådeoperatörerna och de Avsändande myndigheterna,
 21. Personuppgiftsincident: en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.
 22. Skyddsklass: de fyra skyddsnivåer som definieras i bilaga 2.
 23. Tillitsnivå 2: Tillitsnivå 2 i E-legitimationsnämndens tillitsramverk eller annan legitimeringslösning som av Infrastrukturansvarig har bedömts uppfylla motsvarande krav.
 24. Tillitsnivå 3: Tillitsnivå 3 i E-legitimationsnämndens tillitsramverk eller annan legitimeringslösning som av Infrastrukturansvarig har bedömts uppfylla motsvarande krav.
 25. Tjänstespecifikationen: Beskrivning av de tjänster som ska respektive får tillhandahållas och utnyttjas av Parterna inom Infrastrukturen, publiceras på webbplatsen för Mina meddelanden.

Senast uppdaterad: