Till innehållet

Digital tillgänglighet för dig som offentlig aktör

Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Kravet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här hittar du vad du måste göra för att leva upp till lagen.

Webbriktlinjer.se

På webbriktlinjer.se hittar du de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Webbriktlinjer.se

Det här behöver du göra

Det finns två saker du behöver göra:

 1. Leva upp till kraven på tillgänglighet. Det kan du göra genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på den internationella standarden WCAG 2.1.
 2. Regelbundet publicera en tillgänglighetsredogörelse som bland annat innehåller en länk för att meddela brister och begära tillgängliga versioner av otillgängligt innehåll.

Viktiga datum

Kraven börjar gälla vid olika tidpunkter beroende på om det är en befintlig eller ny webbplats eller om det rör sig om en mobil applikation. Med befintliga webbplatser avses webbplatser som offentliggjorts innan 23 september 2018. Webbplatser som offentliggjorts efter det räknas som nya.

Följande datum gäller för att leva upp till kraven:

 • Nya webbplatser: 23 september 2019.
 • Befintliga webbplatser: 23 september 2020.
 • Mobila applikationer: 23 juni 2021.

Tillgänglighetsredogörelse

På webbplatsen ska din organisation tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse. Redogörelsen ska bland annat innehålla en förklaring av innehåll på webbplatsen som inte är tillgängligt och en länk för att kommentera brister.

Tillgänglighetsredogörelsen ska vara publicerad i ett tillgängligt format och en länk ska finnas tydligt presenterad på webbplatsen alternativt finnas åtkomlig från alla sidor, exempelvis i en sidfot. Tillgänglighetsredogörelsen ska publiceras senast när kraven för webbplatsen ska vara uppfyllda.

Skapa tillgänglighetsredogörelse

För att underlätta för dig som offentlig aktör har vi tagit fram en tjänst för att skapa tillgänglighetsredogörelse.

Tjänst för att skapa tillgänglighetsredogörelse

Det finns även en mall för att skapa en tillgänglighetsredogörelse.

Mall för tillgänglighetsredogörelse (word, 18 KB)

Mall för tillgänglighetsredogörelse på engelska (word, 18 KB)

 • Byt ut allt som är markerat med platshållare till information som beskriver din webbplats. Platshållarna har följande betydelse:
  • {...} obligatorisk information.
  • [...] frivillig information.
  • <...> information som ska ersättas av faktiska data.
 • För att underlätta för användarna rekommenderar vi att du listar eventuella tillgänglighetsproblem utifrån användningssituationer. På så sätt blir det enklare för till exempel en användare med nedsatt syn att veta hur just hen påverkas. Du kan utgå från följande användningssituationer:
  • Användning utan synförmåga.
  • Användning med nedsatt syn.
  • Användning med nedsatt färgseende.
  • Användning utan hörsel.
  • Användning med nedsatt hörsel.
  • Användning utan röstförmåga.
  • Användning med nedsatt finmotorik eller styrka.
  • Användning med nedsatt rörlighet.
  • Användning med känslighet för flimmer.
  • Användning med kognitiv nedsättning.
 • Under rubriken Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet ska du ange hur väl webbplatsen uppfyller lagkraven. Helt: alla sidor utan undantag uppfyller alla lagkrav. Delvis: de allra flesta sidorna uppfyller lagkraven men det går inte att garantera att det inte finns enstaka brister. Inte: det finns flera eller allvarliga brister på ett flertal sidor.
 • I redogörelsen ska det finnas en länk till digg.se för att anmäla bristande tillgänglighet. Använd följande adress för att länka till oss: digg.se/tdosanmalan.
 • Mallen är framtagen för att fungera för merparten av webbplatser. Det kan finnas specifika situationer för din webbplats som inte beskrivs i mallen, sådana situationer kan du själv komplettera med i efterhand.

Därför är digital tillgänglighet viktigt

Omkring 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning, till exempel nedsatt syn eller rörelseförmåga. Dessa användare har inget val, ibland måste de exempelvis använda en offentlig webbplats för att utföra ett ärende. För dem kan en god tillgänglighet vara helt avgörande.

Men att digital offentlig service är tillgänglig är något alla användare kan dra nytta av. Tillgängliga webbplatser är ofta bättre för alla målgrupper, de är vanligtvis både snabbare och enklare att använda.

Vanliga frågor och svar

På webbriktlinjer.se hittar du de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor. Där kan du bland annat filtrera riktlinjerna utifrån WCAG, som ligger till grund för kraven i lagen.

Webbriktlinjer.se

Skaffa kunskap om standarden och kraven

Den europeiska standarden heter EN 301 549 V2.1.2, den bygger på den internationella standarden WCAG 2.1. Genom att följa dessa standarder lever du upp till kraven på tillgänglighet.

EN 301 549 V2.1.2 (pdf, 1,9 MB)

Följ WCAG 2.1 nivå AA (webbriktlinjer.se)

Hitta era webbplatser

Vissa organisationer har bara en webbplats medan andra kan ha ett flertal. Hitta vilka webbplatser ni har, om de omfattas av lagen och när de måste leva upp till kraven. Tänk på att även mobila applikationer omfattas av lagen, men först från 23 juni 2021.

Inventera för att se var bristerna finns

När ni hittat era webbplatser måste ni inventera dem för att se var de brister, tänk på att

 • varje sida ska inventeras
 • inventeringen omfattar både innehåll och teknik
 • sidmallar kan inventeras ”en gång för alla”
 • kännedom om tjänsten viktigt hos den som inventerar
 • Bolagsverket har tagit fram en checklista och handbok (deladigitalt.se) som gör det enklare att inventera
 • mycket går att inventera utan expertkunskaper.

Identifiera var nyttan är som störst

Om ni hittar flera brister, identifiera vilken brist som ger störst nytta att åtgärda. Det kan exempelvis vara en tjänst som många av era besökare använder.

Åtgärda bristerna

Åtgärda bristerna så de lever upp till kraven i lagen. Tänk på att det kan handla om både redaktionella och tekniska åtgärder. Därför måste exempelvis både redaktörer och webbutvecklare involveras i arbetet.

Testa åtgärder

Testa att de åtgärder ni gjort. Det kan ni göra via olika typer av metoder. Det finns ett flertal företag som utför tester och analyser utifrån kraven i lagen. Det finns även ett flertal verktyg för att testa tillgänglighet på webbplatser, det finns dock inget heltäckande verktyg.

Det finns ett flertal företag som utför analyser av tillgänglighet på webbplatser med utgångspunkt i lagens krav. En sådan analys kan alla organisationer köpa.

Efter analysen får du vanligtvis en rapport med vilka brister er webbplats innehåller. De här bristerna måste du åtgärda. Brister som är redaktionella är ofta enkla att åtgärda själv. Brister som är tekniska kan du behöva hjälp med att åtgärda, exempelvis av en webbutvecklare.

De så kallade tillgänglighetskraven utgörs av fyra principer. Digital service ska vara

 • möjlig att uppfatta
 • hanterbar
 • begriplig
 • robust.

Dessa fyra principer är tillgänglighetskraven. Principerna kommer från Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) och fastställs i webbtillgänglighetsdirektivet och DIGG:s föreskrifter.

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på WCAG 2.1, kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.

Läs mer

Om det finns inslag i filmen som inte går att uppfatta utan synförmåga måste det finnas syntolkning. Syntolkning innebär att en berättarröst förmedlar den information som bara visas synligt – vanligen under pauser i dialogen. En separat textbeskrivning räcker inte för att uppfylla lagkraven.

Ja, alla webbplatser och mobila applikationer som omfattas av lagen ska ha en tillgänglighetsredogörelse, även om de inte är tillgängliga.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Du hittar fler frågor och svar på vår sida om lagen. Där kan du bland annat läsa om vilka lagen gäller för, och vad som gäller för till exempel dokument och intranät.

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Notera att DIGG inte kan uttala sig om enskilda webbplatser eller aktörer omfattas av lagen. Den bedömningen måste du själv göra baserat på texten i lagen. Vi kan inte heller ge förhandsbesked om enskilda webbplatser uppfyller lagkraven.

Dokument och länkar

Digg.se

Webbriktlinjer.se

På webbriktlinjer.se hittar du de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Webbriktlinjer.se