Till innehållet

Att tänka på om e-legitimering för underåriga

Det finns ingen undre åldersgräns för e-legitimationer. Den som har en e-tjänst behöver därför bedöma vad en underårig person har rätt att göra i e-tjänsten. Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på vid bedömningen.

Det här gäller för e-tjänster

Att en underårig person får en e-legitimation betyder inte att personen automatiskt har rätt att vidta rättshandlingar med stöd av e-legitimationen. Den som har en e-tjänst behöver själv bedöma vad den underåriga ska kunna göra själv efter att ha loggat in i e-tjänsten, och när det ska krävas förmyndarens godkännande.

Risk för missbruk

Hänsyn måste också tas till risken att den underåriges e-legitimation missbrukas, till exempel av en vårdnadshavare. Ett barn kan knappast förväntas värja sig mot en förälders begäran att lämna över e-legitimationen och sin personliga kod. Risker av detta slag kan bland annat uppträda om en vårdnadshavare skulle använda den underåriges e-legitimation för att ta del av uppgifter för vilka det råder sekretess i förhållande till vårdnadshavaren enligt 12 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Det är inte säkert att ansvar kan utkrävas av den underårige om denne bryter mot aktsamhetskrav eller andra villkor kopplade till användning och hantering av sin e-legitimation. Ansvar gäller som regel bara om det är skäligt med hänsyn till ålder och mognad. Den offentliga aktör som tillhandahåller en e-tjänst där underåriga ges tillträde behöver därför se till att de endast får tillgång till funktioner där riskerna för missbruk är låga.

Det här gäller för e-legitimation till underåriga

E-legitimationer som har kvalitetsmärket Svensk e-legitimation kan ges ut till barn och ungdomar under arton år och det finns ingen undre åldersgräns för när e-legitimationer får ges ut. Reglerna ser dock olika ut beroende på om personen har fyllt 16 år eller inte.

Förmyndarens godkännande krävs upp till 16 år

En e-legitimation med kvalitetsmärket kan ges ut till personer under 16 år efter förmyndarens godkännande. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna är dessa förmyndare, och förmyndarskapet ska i princip alltid utövas gemensamt. Det betyder att båda föräldrarna måste lämna sitt godkännande innan ett avtal om en e-legitimation blir giltigt och e-legitimationen kan börja användas.

Utökad rättshandlingsförmåga från 16 år

När en person har fyllt 16 år kan en e-legitimation med kvalitetsmärket ges ut på samma sätt som för myndiga personer. Det betyder att den som ger ut e-legitimationen ska informera underåriga som har fyllt 16 år om utgivna och giltiga e-legitimationer och de villkor och aktsamhetskrav som gäller för att använda dem.

Det beror på att rättshandlingsförmågan ökar när personen har fyllt 16 år. Personen får då till exempel bestämma över sin egen arbetsinkomst och bedriva näringsverksamhet. En 16-åring förväntas också i större utsträckning kunna skydda sin e-legitimation, även gentemot en vårdnadshavare.

Dokument och länkar

Digg.se

E-legitimering för offentlig aktör

Kvalitetsmärket Svensk e-legitimation